• Bộ trưởng Trần Đăng Khoa

  • Nhiệm kỳ:Từ 1946 - 1954

Tiểu sử:

Bộ trưởng Trần Đăng Khoa

Bộ trưởng Bộ Giao thông từ năm 1946 - năm 1954