• Bộ trưởng Đồng Sỹ Nguyên

  • Nhiệm kỳ:Từ 1982 - 1986

Tiểu sử:

Bộ trưởng Đồng Sỹ Nguyên