• Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng

  • Nhiệm kỳ:Từ 2006 - 2011

Tiểu sử:

Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng