• Bộ trưởng Đào Trọng Kim

  • Nhiệm kỳ:Từ 1945- 1946

Tiểu sử:

Bộ trưởng Đào Trọng Kim