• Bộ trưởng Lê Ngọc Hoàn

  • Nhiệm kỳ:Từ 1996 - 2002

Tiểu sử:

Bộ trưởng Lê Ngọc Hoàn