• Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng

  • Nhiệm kỳ:10/2022-nay

Tiểu sử:

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng