Quyết định ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải

Thứ tư, 06/01/2016 09:14 GMT+7
Quyết định số 4406/QĐ-BGTVT ngày 15/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

_____________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Số:  4406   /QĐ- BGTVT

Hà Nội, ngày   15 tháng  12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải

____________________

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 2179/QĐ-BGTVT ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về phân công nhiệm vụ lãnh đạo Bộ;

Căn cứ Quyết định số 1160/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức tham mưu giúp việc Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 3490/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1160/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 5 năm 2013;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị:

a) Các Tổng cục, Cục, Vụ chủ trì soạn thảo, chủ trì tham mưu trình văn bản có trách nhiệm:

- Bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ xây dựng văn bản;

- Gửi báo cáo về Vụ Pháp chế về tiến độ xây dựng, trình văn bản trước ngày 23 hàng tháng;  

- Tiếp tục nghiên cứu, rà soát và chủ động đăng ký bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ để đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực được phân công.    

b) Các Tổng cục, Cục chủ trì soạn thảo văn bản giao tại Phần 1- Phụ lục 1 của Quyết định có trách nhiệm: Lập Hồ sơ đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đối với các văn bản tại Phần 1 – Phụ lục 1 (theo nội dung quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Điều 8 Thông tư số 58/2013/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải), gửi về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Pháp chế) để đăng ký văn bản vào Chương trình công tác của Chính phủ.                                                                           c) Vụ Pháp chế có trách nhiệm:

- Đăng tải Quyết định và danh mục các văn bản lên Cổng thông tin điện tử của Bộ sau khi Bộ trưởng ký Quyết định ban hành Chương trình;

- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Chương trình. Hàng tháng, báo cáo Bộ trưởng và các Thứ trưởng kết quả thực hiện Chương trình của Bộ và của từng Tổng cục, Cục, Vụ;

- Đăng ký Chương trình xây dựng các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vào Chương trình công tác của Chính phủ trên cơ sở Hồ sơ đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản.

d) Vụ Tài chính, Văn phòng Bộ, các Tổng cục, Cục chịu trách nhiệm bố trí đủ kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định từ nguồn ngân sách và các nguồn kinh phí hỗ trợ khác.

đ) Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo chung trong Chương trình công tác của Bộ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN, Cục trưởng các Cục, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

BỘ TRƯỞNG

- Như Điều 3;

- Các Thứ trưởng;

- Lưu: VT, PC.

 

 

 

 

 

Đinh La Thăng

   

PHỤ LỤC I

CHƯƠNG TRÌNH  XÂY DỰNG VĂN BẢN QPPL NĂM 2016 CỦA BỘ GTVT

(Ban hành kèm theo Quyết định số  4406 /QĐ-BGTVT ngày   15 tháng  12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 Phần 1

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

STT

Tên văn bản

Cơ quan soạn thảo

Cơ quan trình và cơ quan phối hợp

Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ

Thời gian
Bộ trình Chính phủ

Thứ trưởng

phụ trách

Ghi chú

Đề cương chi tiết

Dự thảo VBQPPL

1

Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)

TCĐBVN

Vụ PC

Các Vụ thuộc Bộ;

Ban PPP, Thanh tra Bộ,

Cục QLXD&CLCTGT, Cục ĐSVN, Cục ĐKVN, Cục Y tế

 

 

 

Nguyễn Hồng Trường

Tiến độ cụ thể sẽ được điều chỉnh sau Hội nghị tổng kết Luật Giao thông đường bộ

2

Luật Đường sắt (sửa đổi)

Cục ĐSVN

Vụ PC

Các Vụ thuộc Bộ;

Ban PPP, Thanh tra Bộ, Tổng cục ĐBVN, Cục QLXD&CLCTGT

Cục Y tế

 Cục ĐKVN, 

TCTy ĐSVN

 

 

Tháng 6

Nguyễn Ngọc Đông

 

3

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức tự động không dừng

Vụ PC

Vụ PC

Các Vụ, Ban PPP, Ttra Bộ; Các Tổng cục, Cục thuộc Bộ

Đã trình

Đã trình

Tháng 2

Nguyễn Hồng Trường

 

Thời gian trình Chính phủ sẽ được điều chỉnh theo Chương trình công tác của Chính phủ

 

4

Nghị định về việc niêm yết giá và phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển và giá dịch vụ cảng

Cục HHVN

Vụ VT

Các Vụ: PC, TC, QLDN, HTQT

Đã trình

 

Đã trình

 

Tháng 7

Nguyễn Văn Công

 

Thời gian trình Chính phủ sẽ được điều chỉnh theo Chương trình công tác của Chính phủ

 

5

Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý và khai thác cảng

Cục HHVN

Vụ HTQT

Các Vụ: PC, TC, KCHTGT, VT, TCCB; TTra Bộ

Tháng 3

Tháng 6

Tháng 9

Nguyễn Văn Công

Thời gian trình Chính phủ sẽ được điều chỉnh theo Chương trình công tác của Chính phủ

 

6

Quyết định quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông tại các tỉnh, thành phố

Cục ĐKVN

Vụ MT

Các Vụ: PC, KHCN, VT, TCCB, ATGT, Ttra Bộ; TCĐBVN

Tháng 3

Tháng 6

Tháng 9

Lê Đình Thọ

Thời gian trình Chính phủ sẽ được điều chỉnh theo Chương trình công tác của Chính phủ

7

Nghị định về công bố, tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải

Cục HHVN

Vụ PC

Các Vụ: VT, HTQT, ATGT, KHCN;

TTra Bộ

Cục ĐKVN

Tháng 3

Tháng 6

Tháng 9

Nguyễn Văn Công

- Thay thế Quyết định số 125/2004/QĐ-TTg ngày 09/7/2004 và Quyết định số 11/2009/QĐ-TTg ngày 16/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thời gian trình Chính phủ sẽ được điều chỉnh theo Chương trình công tác của Chính phủ

8

Nghị định quy định về việc xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển, vùng biển Việt Nam

Cục HHVN

Vụ PC

Các Vụ: MT, HTQT, KHCN, ATGT, VT; Ttra Bộ;

Cục ĐTNĐ

Tháng 3

Tháng 6

Tháng 10

Nguyễn Văn Công

- Thay thế Nghị định số 128/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013.

- Thời gian trình Chính phủ sẽ được điều chỉnh theo Chương trình công tác của Chính phủ

9

Nghị định về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ và hàng hóa khác tồn đọng tại cảng biển

Cục HHVN

Vụ VT

Các Vụ: PC, KHCN, TC, QLDN, MT, HTQT

Tháng 3

Tháng 6

Tháng 10

Nguyễn Văn Công

- Thay thế Nghị định số 46/2006/NĐ-CP;

- Thời gian trình Chính phủ sẽ được điều chỉnh theo Chương trình công tác của Chính phủ

 

10

Nghị định về đăng ký và mua, bán tàu biển

Cục HHVN

Vụ VT

Các Vụ: PC, TC, TCCB, HTQT, MT, KHCN, QLDN; TTra Bộ;

Cục ĐKVN

Tháng 4

 

Tháng 7

 

Tháng 10

Nguyễn Văn Công

- Thay thế Nghị định số 161/2013/NĐ- CP.

- Thời gian trình Chính phủ sẽ được điều chỉnh theo Chương trình công tác của Chính phủ

11

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 30/2013/NĐ-CP về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung

Cục HKVN

Vụ VT

Các Vụ: PC, ATGT, QLDN, TC, TCCB; Ttra Bộ,VP Bộ

Tháng 4

Tháng 7

Tháng 11

Nguyễn Nhật

- Triển khai  Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT phê duyệt Phương án đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực GTVT;

- Thời gian trình Chính phủ sẽ được điều chỉnh theo Chương trình công tác của Chính phủ

12

Nghị định quy định về đầu tư, xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn

Cục HHVN

Vụ KCHTGT

Các Vụ: PC, TC, MT, KHĐT, KHCN, ATGT, HTQT; Ban PPP

Tháng 4

Tháng 7

Tháng 11

Nguyễn Văn Công

Thời gian trình Chính phủ sẽ được điều chỉnh theo Chương trình công tác của Chính phủ

13

Nghị định về quản lý cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải

Cục HHVN

Vụ KCHTGT

Các Vụ: PC, VT, MT, TC, HTQT, ATGT, KHCN; Ban PPP; TTra Bộ;

Cục ĐTNĐVN, Cục ĐKVN

Tháng 5

Tháng 8

Tháng 11

Nguyễn Văn Công

- Thay thế Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012; Nghị định số 109/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Nghị định số 146/2013/NĐ-CP ngày 30/10/2013;

- Nội dung Nghị định  bao gồm cả nội dung về treo cờ đối với tàu thuyền tại khoản 3 Điều 16 và thủ tục tạm giữ tàu biển để điều tra tai nạn hàng hải theo quy định tại Khoản 5 Điều 116 BLHHVN;

- Thời gian trình Chính phủ sẽ được điều chỉnh theo Chương trình Công tác của Chính phủ.

14

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 147/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

 

 

Cục HKVN

 

 

 

Vụ PC

Các Vụ: VT, ATGT, TCCB, KCHTGT, VT, MT, TC, KHCN, HTQT, Ban PPP

 

Tháng 3

 

Tháng 8

Tháng 12

Nguyễn Nhật

Thời gian trình Chính phủ sẽ được điều chỉnh theo Chương trình công tác của Chính phủ

15

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

Cục HHVN

Vụ PC

Các Vụ: ATGT, TCCB, KCHTGT, VT, MT, TC, KHCN; Ttra Bộ

Cục ĐKVN

Đã trình năm 2015

Đã trình năm 2015

Tháng 12

Nguyễn Văn Công

- Thay thế Nghị định số 93/2013/NĐ-CP ngày 20/8/2013;

- Thời gian trình Chính phủ sẽ được điều chỉnh theo Chương trình công tác của Chính phủ

16

Các Nghị định quy định về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện đã được giao tại Quyết định số 3833/QĐ-BGTVT ngày 29/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (12 Nghị định).

 

Phần 2

DANH MỤC THÔNG TƯ TRÌNH BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH

 

 STT

Tên văn bản

Cơ quan soạn thảo

Cơ quan trình và cơ quan phối hợp

Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ

Thời gian
Cơ quan
 trình trình  Bộ trưởng ban hành

Thứ trưởng

 phụ trách

Ghi chú

Đề cương chi tiết

Dự thảo VBQPPL

1

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/11/2011 ban hành bộ Quy chế an toàn hàng không dân dụng trong lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay

Cục HKVN

Vụ ATGT

Các Vụ: PC, TCCB, TC, VT;

Ttra Bộ

 

Đã trình

Tháng 2

Nguyễn Nhật

 

2

Thông tư sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế- kỹ thuật vận hành khai thác và bảo dưỡng đài thông tin duyên hải để cung ứng dịch vụ thông tin duyên hải ban hành kèm theo Thông tư số 28/2013/TT-BGTVT ngày 01/10/2013

Cục HHVN

Vụ KHCN

Các Vụ: PC, TC, KCHTGT

 

Đã trình

Tháng 3/2016

Nguyễn Văn Công

CV giao nhiệm vụ số 10273/BGTVT-PC ngày 6/8/2015

3

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2012/TT-BGTVT ngày 08/3/2012 quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

TCĐBVN

Vụ TCCB

Các Vụ: PC, VT, KHCN, ATGT;

Ttra Bộ

 

Tháng 11/2015

Tháng 3/2016

Lê Đình Thọ

CV giao nhiệm vụ số 10230/BGTVT-PC ngày 5/8/2015

 

4

Thông tư hướng dẫn thực hiện việc cân kiểm tra khối lượng toàn bộ container cho các tuyến vận tải biển quốc tế

Cục HHVN

Vụ KHCN

Các Vụ: PC, VT, HTQT, ATGT, KCHTGT, QLDN; Ttra Bộ;

Cục ĐKVN

Tháng 12/2015

Tháng 2/2016

Tháng 4/2016

Nguyễn Văn Công

- Căn cứ Nghị quyết MSC.380 (94) và Thông tư MSC.1/Circ.1475;

- CV giao nhiệm vụ số 15241/BGTVT-PC ngày 16/11/2015.

- Tên thông tư có thể được điều chỉnh trong quá trình xây dựng cho phù hợp.

5

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô

TCĐBVN

Vụ VT

Các Vụ: PC, ATGT, KHCN, KCHTGT; TTra Bộ

 

Tháng 2

Tháng 4

Lê Đình Thọ

 

6

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

Cục ĐTNĐ

Vụ PC

Các Vụ: VT, ATGT, TCCB, TC; Ttra Bộ

Cục ĐKVN

Tháng 1

Tháng 3

Tháng 5

Nguyễn Nhật

 

7

Thông tư quy định về khảo sát các tuyến đường thủy nội địa phục vụ quản lý và thông báo luồng chạy tàu thuyền

Cục ĐTNĐ

Vụ KCHT

Các Vụ: PC, VT, TCCB, ATGT, QLDN

Tháng 1

Tháng 4

Tháng 6

Nguyễn Nhật

 

8

Thông tư ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải

Cục ĐKVN

Vụ KHCN

Các Vụ: PC, ATGT, VT, HTQT; Ttra Bộ

Cục ĐKVN

Tháng 1

Tháng 3

Tháng 6

Lê Đình Thọ

Thay thế Thông tư số 63/2011/TT-BGTVT ngày 22/12/2011

9

 

Thông tư quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải

 

 

 

 

 

Vụ PC

Vụ PC

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Tháng 2

Tháng 4

Tháng 6

Nguyễn Nhật

- Thay thế Thông tư số 58/2013/TT-BGTVT ngày 30/12/2013;

- Thời gian trình Bộ trưởng sẽ điều chỉnh theo hiệu lực của Nghị định quy định chi tiết Luật BHVBQPPL do Bộ Tư pháp trình Chính phủ

 

10

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2014/TT-BGTVT ngày 12/11/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu khách cao tốc giữa các cảng, bến, vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và qua biên giới

Cục ĐTNĐ

Vụ VT

Các Vụ: PC, HTQT, ATGT, KCHTGT

Cục ĐTNĐ

Cục ĐKVN

 

Tháng 3

Tháng 6

Nguyễn Nhật

- Thực hiện phương án đơn giản hóa TTHC theo Quyết định số 4031/QĐ-BGTVT ngày 12/11/2015 của Bộ trưởng

11

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 70/2014/TT-BGTVT ngày 05/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về quản lý đường thủy nội địa

Cục ĐTNĐ

Vụ KCHTGT

Các Vụ: PC, VT, TCCB, ATGT, QLDN

 

Tháng 3

Tháng 6

Nguyễn Nhật

Sửa đổi thông tư để Thực hiện phương án đơn giản hóa TTHC theo Quyết định số 4031/QĐ-BGTVT ngày 12/11/2015 của Bộ trưởng,  đồng thời ban hành danh mục các tuyến đường thủy nội địa quốc gia (thay thế Quyết định số 970/QĐ-BGTVT ngày 15/4/2015)

12

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2013/TT-BGTVT ngày 08/01/2013 quy định về việc đăng ký phương tiện giao thông đường sắt

Cục ĐSVN

Vụ VT

Các Vụ: PC, ATGT, QLDN, Ttra Bộ; TCTy ĐSVN

Cục ĐKVN

 

Tháng 3

Tháng 6

Nguyễn Ngọc Đông

 

13

Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng hệ thống VTS

Cục HHVN

Vụ KHCN

Các Vụ: PC, VT, ATGT, TC

Đã trình

Tháng 4/2016

Tháng 7/2016

Nguyễn Văn Công

 

- Thay thế Thông tư số 13/2013/TT-BGTVT;

- CV giao nhiệm vụ số 13624/BGTVT-PC ngày 13/10/2015

14

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 64/2014/TT-BGTVT ngày 10/11/2014 quy định về mức quản lý bảo trì đường thủy nội địa

Cục ĐTNĐ

Vụ KCHT

Các Vụ: PC, VT, ATGT, TC, KHCN

 

Tháng 4

Tháng 7

Nguyễn Nhật

 

15

Thông tư hướng dẫn hoạt động khai thác thủy phi cơ trên mặt nước

Cục HKVN

Vụ PC

Các Vụ: VT, HTQT, ATGT, KHCN;

Các Cục: HHVN, ĐTNĐVN;

Các Hãng HK

Tháng 2

Tháng 5

Tháng 8

Nguyễn Nhật

 

16

Thông tư quy định về công suất bến xe

TCĐBVN

Vụ VT

Các Vụ: PC, KHCN, ATGT;

Viện CL&PT GTVT

Tháng 3

Tháng 5

Tháng 8

Lê Đình Thọ

 

17

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 7/10/2014 quy định về cảng, bến thủy nội địa

 

Cục ĐTNĐ

Vụ KCHTGT

Các Vụ: PC, VT, ATGT, TCCB; Ttra Bộ

 

Tháng 5

Tháng 8

Nguyễn Nhật

 

18

Thông tư quy định về quản lý hoạt động bay

Cục HKVN

Vụ VT

Các Vụ: PC, TCCB, TC, ATGT;

TTra Bộ;

VP Bộ, KHCN, QLDN;

 TCTy QLBVN

Tháng 1

Tháng 5

Tháng 9

Nguyễn Nhật

 

19

Thông tư quy định về thủ tục cấp phép cho tàu biển nước ngoài vận tải nội địa

Cục HHVN

 

Vụ VT

Các Vụ: PC, HTQT, ATGT, TC, Ttra Bộ, VP Bộ

 

 

Tháng 2

 

 

Tháng 6

 

 

Tháng  9

 

 

 

Nguyễn Văn Công

Thay thế Thông tư số 04/2012/TT-BGTVT ngày 29/2/2012

20

Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu

Cục ĐKVN

Vụ KHCN

Các Vụ: PC, ATGT, VT; Ttra Bộ

Tháng 3

Tháng 6

Tháng 9

Lê Đình Thọ

- Thay thế Thông tư số 55/2014/TT-BGTVT ngày 20/10/2014 và Thông tư số 31/2011/TT-BGTVT

 

21

Thông tư quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận Vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải

Cục HHVN

 

Vụ TCCB

Các Vụ: PC, VT, ATGT

Tháng 3

Tháng 6

Tháng 9

Nguyễn Văn Công

Thay thế Thông tư số 36/2013/TT-BGTVT ngày 23/10/2013 và Thông tư số 16/2015/TT-BGTVT ngày 8/5/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BGTVT

22

Thông tư quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam, chương trình đào tạo, huấn luyện thuyền viên và việc tiếp nhận học viên thực tập trên tàu biển Việt Nam

Cục HHVN

 

 

Vụ TCCB

Các Vụ: PC, HTQT, QLDN, ATGT, VT, Ttra Bộ

Cục ĐKVN

 

 

Tháng 2

 

 

Tháng 6

 

 

Tháng 10

 

Nguyễn Văn Công

- Thay thế Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT; Thông tư số 51/2013/TT-BGTVT và Thông tư số 52/2014/TT-BGTVT;

- Cập nhật quy định về quản lý đào tạo, cấp chứng chỉ tiếng Anh hàng hải.

23

Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải

Cục HHVN

 

 

Vụ TCCB

Các Vụ: PC, HTQT, VT, ATGT, QLDN, Ttra Bộ, VP Bộ

Tháng 4

Tháng 7

Tháng 10

 

 

Nguyễn Văn Công

Thay thế Quyết định số 57/2005/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2005.

24

Thông tư quy định về thủ tục trình và xác nhận kháng nghị hàng hải

Cục HHVN

Vụ PC

Các Vụ: VT, HTQT, QLDN, ATGT, Ttra Bộ

Tháng 5

Tháng 7

Tháng 10

Nguyễn Văn Công

Thay thế Quyết định số 41/2005/QĐ-BGTVT

25

Thông tư quy định về cách thức phân chia tiền công cứu hộ của thuyền bộ trên tàu biển Việt Nam

Cục HHVN

 

 

 

Vụ PC

Các Vụ: TC, VT,  ATGT;

 Ban chỉ đạo PCLB&TKCN

Tháng 4

Tháng 7

Tháng 10

Nguyễn Văn Công

Thay thế Quyết định số 43/2005/QĐ-BGTVT

26

Thông tư quy định về Giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển

Cục HHVN

Vụ PC

Các Vụ: MT, VT, ATGT, KCHTGT, Ttra Bộ

Cục ĐKVN

Tháng 5

Tháng 8

Tháng 11

Nguyễn Văn Công

Thay thế Quyết định số 54/2005/QĐ-BGTVT ngày 27/10/2005

27

 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 14/2009/TT-BGTVT quy định về việc báo cáo hoạt động và số liệu thống kê trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam

Cục HKVN

Vụ VT

Các Vụ: PC, TC, ATGT, TTra Bộ, VP Bộ

 

Tháng 8

Tháng 11

Nguyễn Nhật

 

28

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2012/TT-BGTVT ngày 13/9/2012 quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa

Cục ĐTNĐ

Vụ KCHT

Các Vụ: PC, VT, ATGT, MT, KHCN

 

Tháng 8

Tháng 11

Nguyễn Nhật

Tiến độ trình văn bản sẽ được điều chỉnh theo Quyết định của Bộ trưởng phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển GT ĐTNĐ VN đến năm 2020, và định hướng đến năm 2030

29

Thông tư quy định về giải quyết tai nạn giao thông đường sắt

Cục ĐSVN

Vụ ATGT

Các Vụ: PC, VT, TCCB, QLDN, MT; TTra Bộ;

TCT ĐSVN

Tháng 6

Tháng 9

Tháng 12

Nguyễn Ngọc Đông

Thay thế Thông tư số 15/2009/TT-BGTVT và Thông tư số 29/2013/TT-BGTVT

30

Thông tư quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam

Cục ĐKVN

Vụ KHCN

Các Vụ: PC, QLDN, VT, ATGT, Ttra Bộ

Tháng 6

Tháng 9

Tháng 12

Nguyễn Văn Công

Thay thế Quyết định 51/2005/QĐ- BGTVT và Thông tư số 32/2011/TT-BGTVT

31

Thông tư quy định về bảo trì công trình hàng không dân dụng

Cục HKVN

Vụ KCHT

Các Vụ: PC, VT, ATGT, QLDN, TC, Ttra Bộ

Tháng 5

Tháng 9

Tháng 12

Nguyễn Nhật

Thay thế Thông tư số 22/2013/TT-BGTVT

32

Thông tư hướng dẫn Nghị định về quản lý cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải

Cục HHVN

Vụ KCHT

Các Vụ: MT, HTQT, PC, ATGT, VT; Ttra Bộ;

Cục ĐTNĐ

Tháng 9/2016

Tháng 12/2016

Tháng 3/2017

Nguyễn Văn Công

- Tên Thông tư sẽ được điều chỉnh trong quá trình xây dựng Nghị định về quản lý cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải cho phù hợp.

- Thay thế Thông tư số 10/2013/TT-BGTVT ngày 08/5/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thi hành Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012 về quản lý cảng biển và luồng hàng hải.

- Nội dung Thông tư bao gồm cả quy định về quản lý hoạt động của tàu thuyền tại cảng, bến thủy nội địa và cảng cá trong vùng nước cảng biển theo quy định tại k1 Điều 85 BLHHVN

33

Các Thông tư công bố vùng nước cảng biển và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải

- Cục HHVN chủ động rà soát, xây dựng dự thảo Thông tư trình Bộ;

- Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu trình Bộ trưởng ban hành Thông tư và tổ chức thực hiện.

 

Phần 3

DANH MỤC THÔNG TƯ BỘ GTVT ĐỀ NGHỊ BỘ, NGÀNH KHÁC BAN HÀNH

 

STT

Tên văn bản

Cơ quan soạn thảo

Cơ quan trình và cơ quan phối hợp

Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ

Thời gian
gửi các Bộ, ngành

Thứ trưởng

 phụ trách

Ghi chú

Đề cương chi tiết

Dự thảo VBQPPL

1

 

 

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 133/2014/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 

Cục ĐKVN

 

 

 

 

 

Vụ TC

Các Vụ: PC, VT, Ttra Bộ

 

Tháng 3

Tháng 6

Nguyễn Hồng Trường

 

2

 

 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý phí thẩm định hồ sơ mua, bán tàu biển, cấp bằng, chứng chỉ, liên quan đến hoạt động tàu biển và công bố cảng biển

 

 

Cục HHVN

 

 

Vụ TC

Các Vụ: PC, QLDN, TCCB, MT, VT, ATGT

Tháng 1

Tháng 4

Tháng 8

Nguyễn Văn Công

Thay thế QĐ số 84/2005/QĐ-BTC ngày 28/11/2005 của Bộ Tài chính

3

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 132/2013/TT-BTC ngày 19/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển và cấp lý lịch liên tục của tàu biển

Cục HHVN

 

 

Vụ TC

Các Vụ: PC, ATGT, VT, TCCB

 

Tháng 5

Tháng 9

Nguyễn Văn Công

 

4

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn phương thức và mức thu phí, giá thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư

 

Cục ĐSVN

Vụ TC

Các Vụ: PC, VT, KCHTGT, Ttra Bộ

 

1 tháng sau khi TTgCP ban hành Quyết định thay thế QĐ số 84/2007/QĐ-TTg ngày 11/6/2007

2 tháng sau khi TTgCP ban hành Quyết định thay thế QĐ số 84/2007/QĐ-TTg ngày 11/6/2007

Nguyễn Ngọc Đông

Thay thế Thông tư 21/2008/TT-BTC ngày 4/3/2008

 

 

Phần  4

DANH MỤC THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

 

STT

Tên văn bản

Cơ quan soạn thảo

Cơ quan trình và cơ quan phối hợp

Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ

Thời gian
Cơ quan
 trình trình  Bộ trưởng

Thứ trưởng

 phụ trách

Ghi chú

Đề cương chi tiết

Dự thảo VBQPPL

1

Thông tư ban hành Quy chuẩn sửa đổi, bổ sung QCKTQG về phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ thép chở xô hóa chất nguy hiểm (sửa đổi lần 1:2016-QCVN 01:2008/BGTVT)

 

Cục ĐKVN

Vụ KHCN

Các Vụ: PC, VT, ATGT, KCHTGT; TTra Bộ; VP Bộ; Cục ĐTNĐVN

 

Tháng 5

Tháng 9

Nguyễn Nhật

 

2

 

Thông tư ban hành QCKTQG về vận hành, bảo trì đường sắt đô thị

 

Cục ĐSVN

Vụ KHCN

Các Vụ: PC, KCHTGT, ATGT, MT, VT, QLDN; TCTy Đường sắt VN

Tháng 2

Tháng 6

Tháng 10

Nguyễn Ngọc Đông

 

3

Thông tư ban hành Quy chuẩn sửa đổi, bổ sung QCKTQG về ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa (sửa đổi lần 2:2016 QCVN 17:2011/BGTVT)

 

Cục ĐKVN

Vụ KHCN

Các Vụ: PC, VT, MT, ATGT, KCHTGT; TTra Bộ; VP Bộ; Cục ĐTNĐVN

 

Tháng 6

Tháng 10

Nguyễn Nhật

 

4

Thông tư ban hành QCKTQG về thiết bị nâng trên các phương tiện thủy nội địa

 

Cục ĐKVN

Vụ KHCN

Các Vụ: PC, VT, ATGT, KCHTGT; TTra Bộ; VP Bộ; Cục ĐTNĐVN

Tháng 2

Tháng 7

Tháng 11

Nguyễn Nhật

 

5

Thông tư ban hành QCKTQG về thiết bị nâng trên các công trình biển

 

Cục ĐKVN

Vụ KHCN

Các Vụ: PC, VT, ATGT, KCHTGT; TTra Bộ; VP Bộ; Cục HHVN

Tháng 2

Tháng 7

Tháng 11

Nguyễn Văn Công

 

 

 

Phần 5

 

QUYẾT ĐỊNH CÁ BIỆT

 

STT

Tên văn bản

Cơ quan soạn thảo

Cơ quan trình và cơ quan phối hợp

Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ

Thời gian
Cơ quan
 trình trình  Bộ trưởng

Thứ trưởng

 phụ trách

Ghi chú

Đề cương chi tiết

Dự thảo

1

Quyết định ban  hành định mức bảo dưỡng thường xuyên đường cao tốc

Tổng cục ĐBVN

Vụ KCHT

Các Vụ: PC, VT, KHCN, TC, ATGT;

Ttra Bộ

Tháng 2/2015

Tháng 10/2015

Tháng 2/2016

Nguyễn Hồng Trường

 

2

Quyết định ban hành quy định kỹ thuật hướng dẫn theo dõi và xử lý các đoạn đường ô tô qua vùng đất yếu phải chờ lún sau khi đưa vào khai thác

Tổng cục ĐBVN

Vụ KCHT

Các Vụ: KHĐT, KHCN, ATGT, PC; Ban PPP, Cục QLXD&CLCTGT

Tháng 10/2015

Tháng 3/2016

Tháng 6/2016

Nguyễn Hồng Trường

CV số 14284/BGTVT-KCHT ngày 27/10/2015

3

Quyết định ban hành tiêu chuẩn chức danh viên chức Cảng vụ Hàng hải

Cục HHVN

Vụ TCCB

Các Vụ: PC, TC, VT, ATGT, KCHT, TTra Bộ

Tháng 3

Tháng 6

Tháng 9

Nguyễn Văn Công

 

4

Quyết định ban hành tiêu chuẩn chức danh viên chức Cảng vụ Hàng không

Cục HKVN

Vụ TCCB

Các Vụ: PC, TC, VT, ATGT, KCHT, Ttra Bộ

Tháng 3

Tháng 6

Tháng 9

Nguyễn Nhật

 

5

Quyết định ban hành tiêu chuẩn chức danh viên chức Cảng vụ Đường thủy nội địa

Cục ĐTNĐ

Vụ TCCB

Các Vụ: PC, TC, VT, ATGT, KCHT, Ttra Bộ

Tháng 3

Tháng 6

Tháng 9

Nguyễn Nhật

 

6

Quyết định ban hành tiêu chuẩn chức danh viên chức trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn

Cục HHVN

Vụ TCCB

Các Vụ: PC, TC, VT, ATGT, KCHT, Ttra Bộ

Tháng 4

Tháng 7

Tháng 10

Nguyễn Văn Công

 

7

Quyết định ban hành khung giá dịch vụ tại cảng biển

Cục HHVN

Vụ VT

Các Vụ: PC, TC, QLDN, KCHTGT, HTQT; Ban PPP; TCT Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, TCT Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

 

Tháng 8

Tháng 11

Nguyễn Văn Công

- Tên Quyết định sẽ được điều chỉnh trong quá trình xây dựng cho phù hợp.

- Triển khai các nội dung của khoản 12 Điều 88 và khoản 3 Điều 90 BLHH Việt Nam.

 

 

ĐÁNH GIÁ

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:974
Lượt truy cập: 111461969