Bộ GTVT xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020

Thứ hai, 22/07/2019 14:16 GMT+7

Bộ GTVT vừa có Công văn số 6710/BGTVT-KHĐT gửi các Cục, Tổng cục Đường bộ Việt Nam; các Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ; các Tổng công ty trực thuộc Bộ; Viện Chiến lược và Phát triển GTVT và Trung tâm Công nghệ thông tin về việc xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020.

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; văn bản số 4538/BKHĐT-TH ngày 03/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2020.

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiên cứu Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, triển khai xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020, trong đó tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm và ước cả năm 2019, bao gồm: Tình hình triển khai thực hiện kế hoạch; các kết quả đạt được; tồn tại và khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch, cập nhật tình hình đến thời điểm báo cáo; phân tích nguyên nhân của các tồn tại hạn chế; ước thực hiện cả năm; đề xuất các giải pháp thực hiện những tháng cuối năm.

Ảnh minh họa

Các cơ quan, đơn vị căn cứ phân công nhiệm vụ tại Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (ban hành kèm theo Quyêt định số 123/QĐ- BGTVT ngày 18/01/2019 của Bộ GTVT) để tiến hành đánh giá các nội dung liên quan.

Căn cứ mục tiêu tổng quát, các định hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020 tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019 tại văn bản hướng dẫn số 453 8/BKHĐT-TH ngày 03/7/2019 của Bộ Kế hoạch va Đầu tư, trên cơ sở kết quả đã đạt được 6 tháng đầu năm 2019 và ước thực hiện cả năm 2019; các cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020 trên các mặt công tác cụ thể: Về cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp; Phát triển khoa học công nghệ; Cải cách hành chính; thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng Chính phủ điện tử; Sắp xếp tổ chức bộ máy; Phòng chống tham nhũng, lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo; An toàn giao thông; Hoạt động ngoại giao, hội nhập; Quản lý và bảo vệ tài nguyên và môi trường; Công tác quốc phòng và an ninh; Các biểu mẫu xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ và phân công, khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo bám sát mục tiêu, nhiệm vụ trong Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ và nội dung hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 453B/BKHĐT-TH ngày 03/7/2019. 

Các Báo cáo xây dựng kế hoạch gửi về Bộ GTVT (qua Vụ Kế hoạch - Đầu tư và các Vụ được giao nhiệm vụ chủ trì tổng hợp các nội dung cụ thể) trước ngày 22/7/2019 bằng văn bản và Email theo địa chỉ: tonghop.khdt@mt.gov.vn để tổng hợp trình các cấp có thẩm quyền theo quy định (Riêng các nội dung giao các Vụ chủ trì tổng hợp, đề nghị Vụ chủ trì gửi Vụ Kế hoạch - Đầu tư trước ngày 25/7/2019).

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện đảm bảo tiến độ./.
 

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1484
Lượt truy cập: 108594361