Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

Thứ ba, 29/10/2019 15:10 GMT+7

Chiều 29/10, Bộ GTVT đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 khoá XII của Đảng và một số văn bản mới ban hành của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Uỷ viên Ban Cán sự, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ, lãnh đạo các đơn vị trục thuộc.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chủ trì và truyền đạt nội dung chính của Hội nghị lần thứ 11 khóa XII

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng đã chủ trì và truyền đạt nội dung chính của Hội nghị lần thứ 11khóa XII.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, từ ngày 07/10/2019 đến ngày 12/10/2019, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp Hội nghị lần thứ 11 để thảo luận, cho ý kiến về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2020; và một số vấn đề quan trọng khác. 

Đi sâu vào nội dung Nghị quyết, Bộ trưởng cho biết tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện Đại hội XIII: Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Lãnh đạo các đơn vị tham dự Hội nghị

Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tán thành trình Đại hội XIII của Đảng cho giữ Điều lệ Đảng hiện hành (không bổ sung, sửa đổi); giao Bộ Chính trị chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu ý kiến Trung ương và góp ý của các cấp uỷ, tổ chức đảng để điều chỉnh bằng các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020 - 2022.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã xem xét, thảo luận, cho ý kiến vào các văn bản: Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 10 khoá XII đến Hội nghị Trung ương 11 khoá XII; Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2018. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 4 Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; xem xét, quyết định thi hành kỷ luật cán bộ.

Kết thúc Hội nghị quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 khoá XII, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng đã truyền đạt phổ biến một số văn bản mới ban hành của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1764
Lượt truy cập: 106105562