Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam hoàn thành tổ chức đại hội các chi bộ điểm

Thứ ba, 11/02/2020 13:38 GMT+7

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 34-KH/ĐU ngày 21/10/2019 của Đảng ủy Bộ GTVT, Kế hoạch số 679-KH/ĐU ngày 31/10/2019 của Đảng ủy Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về đại hội các đảng bộ, chi bộ trong Đảng bộ Tổng công ty, đặc biệt là tổ chức đại hội chi bộ điểm, trong những ngày qua, các tổ chức đảng trực thuộc đã hoàn thành xong đại hội chi bộ điểm.

Cụ thể có 6/6 chi bộ thuộc Đảng bộ cơ sở và một chi bộ trực thuộc đã tổ chức thành công đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 – 2022: Chi bộ Văn phòng, thuộc Đảng bộ Trung tâm Thông báo tin tức Hàng không; Chi bộ Phòng Kỹ thuật chất lượng, thuộc Đảng bộ Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay; Chi bộ Phòng Kỹ thuật, thuộc Đảng bộ Công ty Quản lý bay miền Bắc; Chi bộ Văn phòng Đảng – Đoàn thể, thuộc Đảng bộ Công ty Quản lý bay miền Nam; Chi bộ Văn phòng, thuộc Đảng bộ Công ty Quản lý bay miền Trung; Chi bộ Phòng TCCB-LĐ, thuộc Đảng bộ Trung tâm Quản lý luồng không lưu; Chi bộ Ban Tài chính, thuộc Đảng bộ TCT Quản lý bay Việt Nam

Các chi bộ tiến hành đại hội sau khi được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, tổ chức đại hội theo đúng quy định và điều lệ đảng, trong đó đi sâu vào thực hiện 04 nội dung bao gồm Tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ qua và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp. Bầu chi ủy chi bộ, bí thư chi bộ, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới. Bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Quản lý bay VN Phạm Việt Dũng phát biểu chỉ đạo đại hội

Nhìn chung 7/7 đại hội chi bộ điểm tổ chức đại hội đã tuân thủ theo đúng hướng dẫn của đảng ủy cấp trên, trong đó việc chuẩn bị và tổ chức đại hội các chi bộ được tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; tổ chức tốt việc thảo luận các quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại Dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên. Báo cáo chính trị của ban chấp hành của chi bộ nhiệm kỳ vừa qua, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng. Đặc biệt công tác nhân sự cấp ủy khóa mới tiến hành đúng quy định của Đảng. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới và theo quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2022 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Trong đó Cấp ủy khóa mới đảm bảo chất lượng, tính kế thừa và phát triển, số lượng và cơ cấu hợp lý là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội chi bộ, nghị quyết của cấp trên và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, nhìn chung các chi bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; giải quyết, xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và quần chúng quan tâm; tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đơn vị. Sau đại hội, 7/7 cấp ủy khóa mới đã tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội; trong thời gian một tuần sau khi kết thúc đại hội, cấp ủy khóa mới báo cáo kết quả đại hội về Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty theo quy định.

Cùng với việc hoàn thành đại hội điểm cấp chi bộ, hiện nay, tất cả các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã và đang khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng các cấp theo đúng kế hoạch. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng từ những bước khởi đầu, Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam quyết tâm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công bảo đảm chất lượng, trong đó đặc biệt là công tác nhân sự, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Nguồn: VATM

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2150
Lượt truy cập: 106016008