Kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thứ sáu, 03/04/2020 09:59

Bộ GTVT vừa có Văn bản số 3073/BGTVT-TCCB ngày 01/4/2020 gửi các đơn vị thuộc Bộ yêu cầu thực hiện khen thưởng trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, để động viên, khen thưởng kịp thời trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Bộ Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo: Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó tập trung vận động công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh, đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn, góp phần sớm kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương và khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch bệnh, không đợi đến khi hết dịch mới thực hiện khen thưởng. Quan tâm khen thưởng đối với đội ngũ cán bộ y tế; các tập thể, cá nhân ở địa bàn có diễn biến dịch bệnh phức tạp …

Về  hình thức khen thưởng, Bộ đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động khen thưởng theo thẩm quyền. Đối với các hình thức khen thưởng cao hơn thẩm quyền của cơ quan, đơn vị đề nghị lập hồ sơ theo quy định tại Điều 55, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ trình cấp trên để xem xét khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2138
Lượt truy cập: 121.692.514