Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

Thứ năm, 03/09/2020 15:17 GMT+7

Bộ GTVT vừa Ban hành Quyết định số 1706/QĐ-BGTVT ngày 31/8/2020 " Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước".

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ trực tiếp chỉ đạo, chủ động triển khai thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP và Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2020-2025, bảo đảm  thiết  thực, hiệu quả, đúng  tiến độ; định kỳ  theo năm hoặc đột xuất báo cáo Bộ Giao thông vận  tải (qua Trung tâm Công nghệ thông tin) về tình hình thực hiện, kết quả và các khó khăn vướng mặc trong quá trình triển khai; Trung tâm Công nghệ thông tin chủ trì phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP và Kế hoạch này; tổng hợp báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để kịp thời tháo gỡ.

Đồng thời, Trung tâm Công nghệ thông tin, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các Cục trực thuộc Bộ tổ chức phổ biến và tuyên truyền hiệu quả việc triển khai  thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP và Kế hoạch này.

Cụ thể các đơn vị cần tập trung: Xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các quy chuẩn, quy định kỹ thuật liên quan tạo căn cứ, cơ sở pháp lý triển khai thực hiện Nghị định trong Bộ Giao thông vận tải; Xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu của Bộ Giao thông vận tải trong đó phải bảo đảm sẵn sàng kết nối, liên thông, tích hợp, chia sẻ sử dụng dữ liệu số với các cơ quan nhà nước trung ương, địa phương và tổ chức, cá nhân theo quy định; Tổ chức thực hiện, bảo đảm cung cấp kết nối và chia sẻ thuận lợi, an toàn dữ liệu số với các cơ quan nhà nước và các tổ chức, cá nhân theo quy định; Kiểm tra, đôn đốc, giám sát, hướng dẫn công tác thực thi các quy định của Nghị định trong ngành giao thông vận tải; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện kết nối, chia sẻ và sử dụng dữ liệu số tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp cận thông tin, dữ liệu và hoạt động của ngành giao thông vận tải.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1678
Lượt truy cập: 111068536