THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Đại hội Thi đua yêu nước ngành GTVT lần thứ X (2020 – 2025)

Thứ hai, 19/10/2020 11:55 GMT+7

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC NGÀNH GTVT LẦN THỨ X (2020 – 2025)

Triển khai Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 10/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, ngày 19 tháng 10 năm 2020, tại Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Giao thông vận tải lần thứ X (giai đoạn 2020 – 2025). Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội tôn vinh những điển hình tiên tiến, tấm gương người tốt, việc tốt trong toàn ngành Giao thông vận tải (GTVT).

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các tập thể, cá nhân Anh hùng; Chiến sỹ thi đua toàn quốc ngành GTVT qua các thời kỳ; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước ngành GTVT giai đoạn 2016 – 2020.

Đại hội sẽ dành thời gian đánh giá kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành GTVT giai đoạn 2016-2020, đồng thờinhìn nhận những mặt còn hạn chếđể từ đó đề ra những giải pháp khắc phục và phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn 2020 - 2025.

1.Về kết quả triển khai các phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2016 – 2020

Trong giai đoạn 2016 – 2020, các đơn vị trong toàn ngành GTVT đã hưởng ứng, triển khai tích cực, có hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương phát động như:

- Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 với các tiêu chí gắn kết với Phong trào xây dựng và phát triển giao thông nông thôn - miền núi đã được Bộ triển khai sâu, rộng mang tính xã hội cao trong phạm vi cả nước, kêu gọi sự đóng góp của nhân dân, bên cạnh việc tự nguyện đóng góp bằng tiền, nhân dân cả nước đã tích cực đóng góp từ nhiều nguồn lực khác nhau, như hiến đất, hiến ngày công lao động và các loại vật liệu xây dựng, duy tu công trình; cộng đồng các doanh nghiệp, hợp tác xã, các đoàn thể đã ủng hộ bằng nhiều hình thức cho phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn, qua đó đã có những kết quả cụ thể: xây dựng 186 cầu dân sinh trên phạm vi các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên; huy động nguồn hỗ trợ từ nhà tài trợ, doanh nghiệp để thực hiện chương trình nhịp cầu yêu thương; thực hiện Dự án LRAMP trên địa bàn 50 tỉnh, thành phố có vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

- Phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, thực hiện chủ trương của Chính phủ đối với phát triển doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay, Bộ GTVT đã nghiên cứu và ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, cắt giảm các thủ tục hành chính tạo điều kiện, thuận lợi cho doanh nghiệp; đẩy mạnh sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích các doanh nghiệp thuộc Bộ chủ động đầu tư, tham gia tích cực và có hiệu quả quá trình tái cơ cấu Ngành.

- Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” đã được Bộ GTVT gắn với các nhiệm vụ chính trị của Ngành; Công đoàn GTVT Việt Nam đã thực hiện công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tự nguyện tham gia ủng hộ, đóng góp các Quỹ xã hội từ thiện.

- Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Nhận thức được tầm quan trọng cũng như vai trò của việc thực hiện văn hóa công sở tại cơ quan, đơn vị. Bộ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến văn hóa công sở theo phương châm “4 xin”: Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép và “4 luôn”: Luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn thấu hiểu, luôn giúp đỡ; quán triệt thực hiện các nội dung về đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhằm nâng cao nhận thức về tinh thần, thái độ làm việc, các chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức, lối sống góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền công vụ, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT còn phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước với mục tiêu chung trong toàn ngành phù hợp với từng năm: Năm 2016 chủ đề “Chủ động, sáng tạo, quyết liệt, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng”; Năm 2017 chủ đề “Phát huy truyền thống đi trước mở đường, tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, quyết liệt hành động vì lợi ích của người dân và cộng đồng doanh nghiệp”; Năm 2018 chủ đề “Phát huy truyền thống đi trước mở đường, siết chặt kỷ cương, đề cao trách nhiệm, đoàn kết sáng tạo, nâng cao hiệu quả”; Năm 2019 chủ đề “Đề cao trách nhiệm; đoàn kết, sáng tạo; dám nghĩ, dám làm” và Năm 2020 với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”.

Các phong trào thi đua nói trên đã thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên chức và người lao động trong toàn Ngành tham gia, qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể nhằm thúc đẩy làm việc, sản xuất kinh doanh phát triển, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ từng năm và Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 về phát triển GTVT mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ 12 đã đề ra.

Thực hiện Kế hoạch của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ GTVT đã ban hành Kế hoạch số 3785/BGTVT-TCCB ngày 11/4/2017 về tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiên, mô hình mới, nhân tố mới.Chú trọng công tác tuyên truyền, tôn vinh và biểu dương những gương người tốt, việc tốt, phát hiện và bồi dưỡng, nhận rộng điển hình tiến tiến tại Hội nghị Biểu dương người lao động hàng năm.Bộ GTVT đã đổi mới công tác khen thưởng, theo đó, khen thưởng được dựa trên kết quả đánh giá thực chất các phong trào thi đua hàng năm và thi đua chuyên đề. Kết quả cụ thể: Đã khen thưởng cấp nhà nước cho 275 trường hợp; khen thưởng cấp bộ cho 7.920 trường hợp.

2. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021 - 2025

Tiếp tục phát huy truyền thống “Dũng cảm, thông minh, sáng tạo” của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành GTVT với chủ đề tổng quát phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 – 2025 của ngành Giao thông vận tải là “Phát huy truyền thống đi trước mở đường, tăng cường kỷ cương; đoàn kết, sáng tạo; nâng cao hiệu quả”.  

Để cụ thể hóa chủ đề thi đua chung này, trong giai đoạn 2021 – 2025, cùng với việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do Đảng, Thủ tướng Chính phủ phát động, đó là: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Bộ GTVT sẽ phát động các phong trào thi đua của ngành như: Phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Siết chặt quản lý hoạt động vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện”; “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; “Ngành GTVT chung sức xây dựng nông thôn mới”; “thi đua thực hiện văn hóa công sở”; phong trào xây dựng lẽ sống nhân văn giầu lòng nhân ái với truyền thống “Uống nước, nhớ nguồn”.

Để nâng cao tính thiết thực trong các phong trào thi đua, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần thực hiện các giải pháp cải cách hành chính; cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng khoa học công nghệ trong cuộc cách mạng 4.0; cải cách tổ chức bộ máy, giảm các khâu trung gian, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý; gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, buông lỏng quản lý trong các hoạt động.

Các cơ quan, đơn vị, phải chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ; chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp đảm bảo tiến độ, chất lượng; xây dựng tác phong làm việc khoa học, chuyên nghiệp, với tinh thần chủ động, sáng tạo, phấn đấu có nhiều công trình về đích trước thời hạn quy định, nhất là các công trình trọng điểm quốc gia.

Tại Đại hội thi đua yêu nước ngành GTVT lần thứ X đã biểu dương và trao phần thưởng cho các tâp thể và cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong thời gian qua.

Việc tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành GTVT lần thứ X là dịp để các cán bộ, công nhân viên ngành GTVT trên toàn quốc ôn lại, thêm tự hào truyền thống đi trước mở đường, tiếp tục ra sức thi đua lao động giỏi, công tác tốt, phát huy nhiều sáng kiến, lập thành tích xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực của Ngành, chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; tiếp tục phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới và viết tiếp những trang sử vẻ vang trong sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam./.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2020

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1878
Lượt truy cập: 119891940