Danh mục dự án nạo vét vùng nước đường thủy nội địa kết hợp thu hồi sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ GTVT

Thứ năm, 31/12/2020 12:28 GMT+7
Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 2446/QĐ-BGTVT về việc công bố Danh mục dự án nạo vét vùng nước đường thủy nội địa kết hợp thu hồi sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ GTVT.

Theo đó, Quyết định công bố Danh mục dự án nạo vét vùng nước đường thủy nội địa kết hợp thu hồi sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải, năm 2021 kèm theo Quyết định này.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án có trách nhiệm đăng tải danh mục dự án trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố; Thực hiện quyền hạn và trách nhiệm đối với các nhiệm vụ quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 23 Nghị định 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 của Chính phủ.

Đồng thời, tổ chức đúng thẩm quyền việc lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm thiết kế cơ sở); lựa chọn nhà đầu tư, ký kết hợp đồng; triển khai thực hiện dự án và bàn giao dự án theo quy định tại Nghị định 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 của Chính phủ, Thông tư số 33/2019/TTBGTVT ngày 06/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đấu thầu, các quy định của pháp luật có liên quan và những nội dung sau: Chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất; giải quyết những khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình tổ chức thực hiện dự án; Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nơi có dự án đi qua hoặc cơ quan đủ thẩm quyền quyết định (đối với dự án đi qua hai tỉnh trở lên) để tổ chức thực hiện dự án theo quy định của pháp luật; Chỉ đạo Sở Giao thông vận tải báo cáo định kỳ, đột xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về tiến độ, kết quả thực hiện dự án; Trường hợp không lựa chọn được nhà đầu tư thực hiện dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản thông báo gửi cho Bộ Giao thông vận tải xem xét điều chỉnh danh mục dự án; Chỉ đạo cơ quan chuyên môn của tỉnh phối hợp với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam trong thực hiện các quy định của pháp luật về đường thủy nội địa đối với những nội dung thuộc phạm vi, trách nhiệm, thẩm quyền của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam trong quá trình tổ chức thực hiện dự án.

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có trách nhiệm đăng tải danh mục dự án trên trang Thông tin điện tử của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam. Đối với các danh mục dự án có số thứ tự 3, 4, 5, 6: Bộ Giao thông vận tải giao Cục Đường thủy nội địa Việt Nam làm việc với các Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi có dự án đi qua và trên cơ sở yêu cầu công tác, khả năng thực hiện và điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương để thống nhất Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố là cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án, báo cáo Bộ Giao thông vận tải xem xét, quyết định. Đồng thời, phối hợp, hướng dẫn Sở Giao thông vận tải trong quá trình tổ chức thực hiện dự án; tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất việc tuân thủ các nghĩa vụ của nhà đầu tư theo quy định tại hợp đồng dự án và quy định của Nghị định 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 của Chính phủ, Thông tư số 33/2019/TTBGTVT ngày 06/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Tổ chức tiếp nhận, bàn giao dự án nạo vét vùng nước đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý sau khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.

Toàn văn Quyết định xem Tại đây!

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2630
Lượt truy cập: 119740482