Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 của Bộ GTVT

Thứ năm, 04/02/2021 09:03
Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 199/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 của Bộ GTVT.

Theo đó, Ban hành kèm theo Quyết định Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải.

Kế hoạch nhằm tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Đồng thời, xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật trong lĩnh vực GTVT và lĩnh vực trọng tâm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ GTVT nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những sai sót, chưa đầy đủ trong tổ chức thi hành pháp luật, những tồn tại, vướng mắc, bất cập trong các quy định của pháp luật về giao thông vận tải, góp phần bảo đảm tính kịp thời, đầy đủ, thống nhất và khả thi trong các quy định của pháp luật; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường pháp chế trong hoạt động quản lý ngành, lĩnh vực.

Bộ GTVT yêu cầu Kế hoạch cần thực hiện đầy đủ nguyên tắc, phạm vi trách nhiệm, nội dung và hình thức theo dõi thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trong việc triển khai thực hiện công việc được giao.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nguồn: Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:11293
Lượt truy cập: 123.615.556