Phân công trả lời kiến nghị của cử tri và một số kiến nghị tại các kỳ họp trước của Quốc hội khóa XIV

Thứ sáu, 16/04/2021 10:31 GMT+7
Bộ GTVT vừa có Văn bản số 3222/BGTVT-VP phân công "giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 11 và một số kiến nghị tại các kỳ họp trước của Quốc hội khóa XIV theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội".

Văn bản nêu rõ thực hiện Công văn số 92/BDN ngày 06/4/2021 của Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuyển kiến nghị của cử  tri gửi  tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 11; Công văn số 2223/VPCP-QHĐP ngày 31/3/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp thu ý kiến giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Báo cáo số 770/BC-UBTVQH14 ngày 22/3/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ  họp  thứ  10,  Quốc  hội  khóa  XIV;  Công  văn  số  2256/VPCP-QHĐP  ngày 01/4/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc trả lời kiến nghị của cử tri và nhân dân tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; Thực hiện Quyết định số 33/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 và Quyết định số 30/2020/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc hội chuyển đến ban hành kèm theo Quyết định số 33/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017, Bộ Giao  thông  vận  tải  phân  công  các Thứ  trưởng  và  các  cơ  quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

Cụ thể, về giải quyết,  trả  lời kiến nghị cử  tri  trước kỳ họp  thứ 11 do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể  giao các Thứ trưởng theo lĩnh vực được phân công phụ trách chỉ đạo các cơ quan chủ trì, phối hợp giải quyết các kiến nghị của cử tri. Các cơ quan được giao chủ trì chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu, giải quyết các kiến nghị của cử  tri và  tham mưu Lãnh đạo Bộ ký văn bản trả lời gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội để thông tin đến cử tri theo quy định, hoàn thành trước ngày 15/5/2021.

Về thực hiện kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải quyết một số tồn tại, hạn chế được nêu tại Báo cáo số 770/BC-UBTVQH14 báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV yêu cầu các cơ quan được giao chủ  trì giải quyết báo cáo kết quả việc thực hiện về Bộ Giao thông vận tải (qua Văn phòng Bộ) trước ngày 31/5/2021 để tổng hợp báo cáo của Bộ Giao  thông vận  tải gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định. 

Văn bản 3222/BGTVT-VP, Phụ lục 1; Phụ lục 2; Mẫu trả lời kiến nghị cử tri.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2178
Lượt truy cập: 119737257