Bộ GTVT nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin

Thứ tư, 05/05/2021 09:56

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 673/QĐ-BGTVT "Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2021 - 2025".

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, góp phần nâng cao năng lực của Bộ Giao thông vận tải về bảo đảm an toàn thông tin. Đồng thời, giảm thiểu các sự cố mất an toàn thông tin bắt nguồn từ nhận thức yếu kém của con người về các nguy cơ mất an toàn thông tin. 

Theo Kế hoạch, Bộ GTVT phấn đấu đến năm 2025 100% đơn vị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ xây dựng và  triển khai kế hoạch  tuyên  truyền, phổ biến về  thói quen,  trách nhiệm và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin khi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, Chính phủ điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; 100% người đứng đầu các đơn vị thuộc Bộ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động của đơn vị, ý thức được hậu quả cũng như trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra sự cố mất an toàn thông tin; Trên 80% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị thuộc Bộ được tuyên truyền, phổ biến về các nguy cơ mất an toàn thông tin và các kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng; các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước về an toàn thông tin; Trên 90% phóng viên, lãnh đạo các cơ quan báo chí  hoạt động trong các cơ quan báo chí của Bộ được phổ biến về các nguy cơ, hậu quả và trách nhiệm trong vấn đề mất an toàn thông tin; xu hướng và tình hình mất an toàn thông tin tại Việt Nam và trên thế giới. 

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:10964
Lượt truy cập: 121.665.603