Hồ sơ Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ bẩy, 29/05/2021 23:07

Mới đây, Cục Hàng hải Việt Nam đã hoàn thành “Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”, trình Hội đồng thẩm định quy hoạch, Bộ Giao thông vận tải xem xét, thẩm định.

Ảnh minh họa

Thực hiện Luật Quy hoạch; Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 77/QĐ-TTg ngày 13/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Cục Hàng hải Việt Nam đã hoàn thành “Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Hồ sơ “Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” đã được Bộ GTVT thống nhất với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về nội dung quy hoạch và gửi lấy ý kiến UBTW Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các Bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh/thành phố liên quan, đăng tải nội dung quy hoạch trên trang thông tin điện tử để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan và trực tiếp đến làm việc, trao đổi về những nội dung cụ thể của quy hoạch tại các địa phương, khu vực có cảng biển trọng điểm.

Từ kết quả thực hiện và tiếp thu giải trình ý kiến đóng góp của các cơ quan và tổ chức, cá nhân liên quan, Cục Hàng hải Việt Nam đã hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, kính trình Hội đồng thẩm định quy hoạch, Bộ Giao thông vận tải xem xét, thẩm định “Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” tại Tờ trình số 1436/TTr-CHHVN ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Cục Hàng hải Việt Nam về thẩm định “Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Để thực hiện việc công bố công khai thông tin theo quy định của Luật Quy hoạch, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch, Cục Hàng hải Việt Nam công bố thông tin Hồ sơ Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 như sau:

1. Tờ trình số 1436/TTr-CHHVN ngày 20/4/2021 của Cục Hàng hải Việt Nam; Báo cáo tổng hợp tiếp thu ý kiến, giải trình góp ý của các Bộ, ngành, địa phương.

2. Nội dung chính của Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nguồn: Cục Hàng hải VN

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:10780
Lượt truy cập: 121.665.072