Tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành

Thứ ba, 08/06/2021 09:09

Bộ GTVT vừa ban hành Chỉ thị 05/CT-BGTVT "về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành"

Theo Chỉ thị, thời  gian  qua,  thực  hiện Chỉ  thị  số  27/2013/CT-TTg  ngày  27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành, Bộ GTVT đã triển khai các giải pháp đồng bộ nên công tác quyết toán dự án hoàn thành đã được chú trọng, đi vào nề nếp, kết quả công tác quyết toán dự án hoàn thành đạt khối lượng rất lớn. Tuy nhiên, đến nay còn một số dự án chưa được quyết toán dứt điểm toàn bộ dự án, nhất là các dự án ODA và các dự án BOT cũng như công tác quyết toán GPMB tại các địa phương; việc xử lý, chấp  hành  kết  luận,  kiến  nghị  của  thanh  tra,  kiểm  toán  nhà  nước  còn  chậm, chưa triệt để… Nguyên nhân chủ yếu của các  tồn  tại nêu  trên  là do một số chủ đầu  tư, nhà đầu tư, Ban QLDA chưa quan tâm đúng mức cho công tác quyết toán: chưa thực sự chú trọng rà soát, hoàn tất các thủ tục theo đúng quy định quản lý đầu tư xây dựng; các chủ đầu tư, nhà đầu tư, Ban QLDA chưa tích cực đôn đốc,  phối  hợp  với  các  địa  phương  phê  duyệt  quyết  toán  GPMB  theo  thẩm quyền để  tổng hợp quyết  toán  toàn bộ dự án; các cơ quan  thẩm  tra, phê duyệt quyết toán chưa thực sự tích cực hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan thực hiện… 

Để khắc phục tình trạng trên, tiếp tục nâng cao tính chủ động, giải quyết dứt điểm những vướng mắc, tồn tại và đẩy mạnh công tác quyết toán trong thời gian tới, Bộ  trưởng Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư, nhà đầu tư, Ban QLDA: Quán  triệt nhận  thức về  tuân thủ các quy định của pháp  luật, các quy định quản  lý đầu  tư, quản  lý  chi phí, quản  lý hợp đồng ngay  trong quá  trình thực hiện đầu  tư và chịu  trách nhiệm hoàn  tất  thủ  tục đảm bảo  theo đúng quy định  trước khi  trình quyết  toán dự án hoàn  thành. Chịu  trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về việc chậm trình quyết toán, chậm hoàn tất các thủ tục quản lý đầu tư, hồ sơ quyết toán không đảm bảo theo quy định dẫn đến không được thỏa thuận, phê duyệt quyết toán; Tăng  cường  nhân  lực,  tập  trung  cho  công  tác  quyết  toán dự  án  hoàn thành, xử lý dứt điểm các vướng mắc tồn tại, lập trình quyết toán toàn bộ dự ántheo  đúng quy định; xử  lý  trách nhiệm đối với  tập  thể,  cá nhân  thuộc  quyền quản lý có tồn tại về công tác quyết toán; Thủ trưởng các cơ quan chủ đầu tư, Ban QLDA thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ GTVT chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ GTVT khi để xảy ra các tồn tại về công tác quyết toán của đơn vị. 
+ Vụ Tài chính chủ trì tham mưu: Xây dựng kế hoạch trình, thẩm tra, phê duyệt quyết toán; theo dõi, đôn đốc các cơ quan đơn vị thực hiện kế hoạch; tổng hợp các cơ quan, đơn vị chậm thực hiện, các vướng mắc, tồn tại trong công tác quyết toán; Tham mưu cho Bộ xử  lý, chấn chỉnh công  tác quyết  toán dự án hoàn thành  kịp  thời  theo  quy  định;  tổ  chức  thẩm  tra  quyết  toán  các  dự  án  do Bộ GTVT thỏa thuận, phê duyệt quyết toán.
+ Vụ Kế hoạch đầu  tư báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định: việc không giao dự án mới cho chủ đầu tư, Ban QLDA nếu không khắc phục được việc  nộp  báo  cáo  quyết  toán  chậm  từ  24  tháng  trở  lên,  việc  không  bố  trí  kế hoạch vốn cho dự án nếu không khắc phục được nộp báo cáo quyết toán chậm từ 12 tháng trở lên; Đánh giá, xếp loại chủ đầu tư, Ban QLDA trong đó nội dung đánh giá về công tác quyết toán dự án hoàn thành.
+ Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các Cục quản lý chuyên ngành: Căn cứ các giải pháp của Bộ,  triển khai các giải pháp đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc cho phù hợp; đôn đốc các chủ đầu tư, nhà đầu tư, Ban QLDA hoàn  tất  các  thủ  tục  đầu  tư,  lập  báo  cáo  quyết  toán  dự  án  hoàn  thành;  tăng cường  nhân  lực  tập  trung  cho  công  tác  quyết  toán;  thẩm  tra  phê  duyệt,  thỏa thuận quyết  toán đối với các dự án  thuộc  thẩm quyền đảm bảo  theo đúng quy định; xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý có tồn tại về công tác quyết toán. 

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:16921
Lượt truy cập: 121.899.621