Phát triển đội ngũ nhân lực an toàn thông tin của Bộ GTVT giai đoạn 2021 - 2025

Thứ tư, 09/06/2021 15:43

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1031/QĐ-BGTVT "Ban hành Kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2021 - 2025".

Theo đó mục tiêu của Kế hoạch bảo đảm đến năm 2025, 100% cán bộ quản lý công nghệ thông tin và an toàn thông tin tại các cơ quan, đơn vị của Bộ được bồi dưỡng, tập huấn về công tác quản lý an toàn thông tin; 100% cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin và an toàn thông tin tại các cơ quan, đơn vị của Bộ được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về an toàn thông tin; 100% cán bộ, công chức, viên chức  trong các cơ quan nhà nước của Bộ được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản an toàn thông tin, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số của Bộ Giao thông vận tải.

Để thực hiện mục tiêu, Trung tâm Công nghệ thông và các đơn vị thuộc Bộ sẽ tập trung bồi dưỡng, tập huấn về quản lý, nghiệp vụ và kỹ năng an toàn thông tin cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý. Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng an toàn thông tin cho đội ngũ nhân lực chuyên trách về an toàn thông tin và công nghệ thông tin, đảm bảo đáp ứng theo chuẩn, khung chương trình, yêu cầu kỹ năng an toàn thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. Tổ chức các khóa đào tạo và thi lấy chứng chỉ quốc tế về an toàn thông tin cho đội ngũ nhân lực chuyên trách về an toàn thông tin và công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển Chính phủ số của Bộ Giao thông vận tải.

 Đồng thời, tổ chức diễn tập an toàn thông tin, ứng phó sự cố an toàn thông tin cho đội ngũ cán bộ chuyên trách an toàn thông tin, Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin của Bộ. Tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm và hợp tác quốc tế về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin của Bộ.  

Quyết định cũng giao nhiệm vụ cho  Trường Cán bộ quản lý GTVT phối hợp với Trung tâm CNTT đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng an toàn thông tin trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, xếp hoặc nâng ngạch bậc cho tất cả các vị trí việc làm và các chương trình đào  tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức  theo định kỳ trong cơ quan nhà nước (sau khi các chương trình này được cơ quan có thẩm quyền ban hành). 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:16009
Lượt truy cập: 121.898.400