Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 100% TTHC đủ điều kiện thực hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT trong năm 2021

Thứ sáu, 18/06/2021 10:47

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông vừa ký Quyết định số 1085/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 100% TTHC đủ điều kiện thực hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT trong năm 2021.

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT trong năm 2021.

Mục tiêu của Kế hoạch là 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Bộ GTVT; Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính, thay đổi cách thức quản trị hành chính từ truyền thống sang hiện đại, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số; Kết quả triển khai Kế hoạch nhằm đơn giản hóa việc thực hiện thủ tục hành chính thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao chỉ số về cải cách hành chính của Bộ GTVT.

Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công mức 4 cho các thủ tục hành chính đủ điều kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT (danh sách kèm theo) trong năm 2021, gồm các nội dung như sau: Rà soát, cập nhật thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính quốc gia do đơn vị chủ trì là Văn phòng Bộ; đơn vị phối hợp là Các Vụ, Tổng cục, Cục. Thời gian thực hiện trong tháng 7/2021. Các thủ tục hành chính đã được ban hành được cập nhật trên cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính quốc gia.

Rà soát, xây dựng quy trình điện tử các thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 do Văn phòng Bộ, Tổng cục, Cục chủ trì; Trung tâm Công nghệ thông tin phối hợp. Trong tháng 8/2021, ban hành quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, trong đó: Văn phòng Bộ chủ trì xây dựng quy trình điện tử cho các thủ tục hành chính được giải quyết tại Cơ quan Bộ; Tổng cục, các Cục chủ trì xây dựng, ban hành quy trình điện tử cho các thủ tục hành chính được giải quyết tại đơn vị; Trên cơ sở quy trình điện tử các đơn vị ban hành, Văn phòng Bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin trình Bộ GTVT ban hành quy trình điện tử cho các thủ tục hành chính triển khai cung cấp dịch vục công trực tuyến mức độ 4.

Xây dựng, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 do Trung tâm Công nghệ thông tin, các Tổng cục, Cục thực hiện trong Quý III, IV/2021. Hệ thống công nghệ thông tin được xây dựng, nâng cấp đáp ứng việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, trong đó: Trung tâm Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm xây dựng hợp phần giao tiếp với người dân và doanh nghiệp; các nghiệp vụ cơ bản xử lý thủ tục hành chính (đối với các đơn vị chưa có phần mềm nghiệp vụ giải quyết thủ tục hành chính) trên Cổng dịch vụ công Bộ GTVT. Kết nối Cổng dịch vụ công Bộ GTVT với phần mềm nghiệp vụ giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị; cập nhật hệ thống khi thủ tục hành chính có sự thay đổi (sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ); Tổng cục, Cục chịu trách nhiệm xây dựng, nâng cấp hệ thống nghiệp vụ giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị (nếu có nhu cầu), kết nối với Cổng dịch vụ công Bộ GTVT.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Toàn văn Quyết định xem Tại đây!

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:7074
Lượt truy cập: 147.696.729