Thẩm định quyết toán vốn đầu tư nguồn NSNN theo niên độ ngân sách năm 2023 của Cục Đường sắt Việt Nam

Thứ năm, 04/07/2024 16:26
Bộ GTVT vừa có Thông báo số 148/TB-BGTVT thẩm định quyết toán vốn đầu tư nguồn NSNN theo niên độ ngân sách năm 2023 của Cục Đường sắt Việt Nam.

Trên cơ sở Biên bản thẩm định, xét duyệt Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công niên độ năm 2023 ngày 20/6/2024 ký giữa đại diện Bộ GTVT và Cục Đường sắt Việt Nam, Bộ GTVT thông báo kết quả như sau:

Về biểu mẫu và thời gian báo cáo: Bộ GTVT nhận được Văn bản số 800/CĐSVN-KHTC ngày 17/4/2024 của Cục Đường sắt Việt Nam về việc báo cáo quyết toán nguồn vốn đầu tư bằng ngân sách trung ương theo niên độ ngân sách năm 2023. Theo đó, mẫu biểu và thời hạn gửi báo cáo Báo cáo quyết toán cơ bản theo quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ và Thông tư số 96/2021/TTBTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính (trước ngày 01/5/2024).

Kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2023 trong Báo cáo quyết toán khớp đúng với quyết định giao vốn của Bộ GTVT.

Cụ thể, về kế hoạch vốn, tổng số kế hoạch vốn đầu tư công được giao trong năm 2023 là 1.600.000.000 đồng (trong đó: vốn trong nước là 1.600.000.000 đồng). 

Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi nguồn NSNN từ khởi công đến hết niên độ năm trước chuyển sang năm 2023 là 0 đồng.

Về thanh toán vốn: Tổng số vốn đã thanh toán cho các dự án thuộc kế hoạch vốn năm 2023 là 1.497.313.707 đồng, trong đó: thanh toán khối lượng hoàn thành (KLHT) là 955.670.707 đồng; vốn tạm ứng theo chế độ là 541.643.000 đồng. 

Nhận xét chung về kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2023 của các dự án đã khớp đúng giữa Báo cáo quyết toán của Cục Đường sắt Việt Nam và Cơ quan kiểm soát thanh toán. Tổng số vốn trong nước đã thanh toán cho từng dự án đã khớp đúng giữa báo cáo quyết toán của Cục Đường sắt Việt Nam và Cơ quan kiểm soát thanh toán.

Đối với số vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi chuyển quyết toán vào năm 2024 và các năm tiếp theo là 541.643.000 đồng, Bộ GTVT đề nghị Cục Đường sắt Việt Nam quản lý tiếp tục theo dõi, quản lý theo quy định và có giải pháp thu hồi số dư tạm ứng theo quy định. Đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ, tài liệu, số liệu đã báo cáo, đồng thời chịu trách nhiệm tổ chức thu nhận, bảo quản, lưu trữ hồ sơ, chứng từ, sổ sách kế toán và tài liệu liên quan đến quyết toán ngân sách năm 2023 theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện công tác tự kiểm tra hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện thanh tra, kiểm toán (nếu có), nếu phát hiện sai sót hoặc có khoản thu, khoản chi nào chưa đúng chế độ, Cục Đường sắt Việt Nam tự thu hồi hoặc điều chỉnh và báo cáo về Bộ GTVT bằng văn bản để xem xét, điều chỉnh Thông báo (nếu cần).


 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:60088
Lượt truy cập: 167.518.451