Đính chính Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ GTVT

Thứ hai, 08/07/2024 15:59
Bộ GTVT vừa có Quyết định số 751/QĐ-BGTVT đính chính Quyết định số 672/QĐ-BGTVT ngày 27/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Giao thông vận tải.

Theo đó, Bộ GTVT đính chính một số nội dung Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Quyết định số 672/QĐ-BGTVT ngày 27/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải:

1. Nội dung tại điểm d khoản 6 Điều 13: “Có hồ sơ được đánh giá đạt tổng số điểm trung bình cao nhất và phải đạt từ 70/100 điểm trở lên, trong đó không có tiêu chí nào có quá 1/4 số thành viên hội đồng có mặt cho điểm không (0 điểm)”.

Nay sửa lại là “Có hồ sơ được đánh giá đạt tổng số điểm trung bình cao nhất và phải đạt từ 70/100 điểm trở lên, trong đó không có nhóm tiêu chí nào có quá 1/4 số thành viên hội đồng có mặt cho điểm không (0 điểm)”.

2. Nội dung tại Khoản 2 Điều 14 “Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản thông báo, tổ chức và cá nhân được đề nghị trúng tuyển, giao trực tiếp có trách nhiệm hoàn thiện và gửi lại thuyết minh nhiệm vụ KH&CN theo kết luận của Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp và Bản giải trình về những nội dung đã chỉnh sửa có ý kiến của chủ tịch hội đồng, ủy viên thư ký khoa học và các ủy viên phản biện theo theo Mẫu 05. BCHT kèm theo Quy chế này, gửi về Bộ GTVT để thẩm định kinh phí”.

Nay sửa lại là “Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản thông báo, tổ chức và cá nhân được đề nghị trúng tuyển, giao trực tiếp có trách nhiệm hoàn thiện và gửi lại thuyết minh nhiệm vụ KH&CN theo kết luận của Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp và Bản giải trình về những nội dung đã chỉnh sửa có ý kiến của chủ tịch hội đồng, ủy viên thư ký khoa học và các ủy viên phản biện theo theo Biểu B2-8-GTHĐ kèm theo Quy chế này, gửi về Bộ GTVT để thẩm định kinh phí”.

3. Các nội dung khác: Không thay đổi.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 19/6/2024. 

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:52033
Lượt truy cập: 167.516.021