Bộ GTVT thẩm định quyết toán vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2023 của Cục Đường bộ Việt Nam

Thứ ba, 09/07/2024 09:59
Bộ GTVT vừa có Thông báo số 153/TB-BGTVT về việc thẩm định quyết toán vốn đầu tư nguồn NSNN theo niên độ ngân sách năm 2023 của Cục Đường bộ Việt Nam.

Sau khi thẩm định báo cáo quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2023 của Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT đánh giá Báo cáo quyết toán niên độ ngân sách nhà nước năm 2023 của Cục ĐBVN tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ và Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính.

Ngày 29/5/2024, Bộ GTVT nhận được Tờ trình số 3507/CĐBVN-TC của Cục ĐBVN về việc báo cáo quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2023. Tuy nhiên, Cục ĐBVN trình và báo cáo quyết toán quyết toán niên độ năm 2023 chậm so với thời hạn quy định pháp luật (trước ngày 01 tháng 5 năm 2024). Bộ GTVT yêu cầu Cục ĐBVN rút kinh nghiệm.

Về kế hoạch vốn: Kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2023 trong báo cáo quyết toán của Cục ĐBVN đã khớp đúng với quyết định giao vốn của Bộ GTVT.

Bộ GTVT thông báo nội dung cụ thể về kế hoạch vốn và thanh toán vốn. Về kế hoạch vốn, kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2023 của các dự án đã khớp đúng giữa báo cáo quyết toán của Cục ĐBVN và Cơ quan kiểm soát thanh toán. Về thanh toán, tổng số vốn trong nước đã thanh toán cho từng dự án đã khớp đúng giữa báo cáo quyết toán của Cục ĐBVN và Cơ quan kiểm soát thanh toán.

Bộ GTVT yêu cầu Cục ĐBVN nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với việc xác định giải ngân tạm ứng các năm trước dẫn đến việc phải điều chỉnh giảm trong năm quyết toán (chủ yếu thuộc Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam). Số vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi chuyển quyết toán vào năm 2024 và các năm tiếp theo, do vậy, đề nghị Cục ĐBVN quản lý tiếp tục theo dõi, quản lý theo quy định và có giải pháp thu hồi số dư tạm ứng đã quá hạn1 theo quy định.

Cục ĐBVN chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ, tài liệu, số liệu đã báo cáo, đồng thời chịu trách nhiệm tổ chức thu nhận, bảo quản, lưu trữ hồ sơ, chứng từ, sổ sách kế toán và tài liệu liên quan đến quyết toán ngân sách năm 2023 theo quy định.

Bộ GTVT lưu ý Cục ĐBVN trong quá trình thực hiện công tác tự kiểm tra hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện công tác quyết toán, thanh tra, kiểm toán (nếu có), nếu phát hiện sai sót hoặc có khoản thu, khoản chi nào chưa đúng chế độ, Cục ĐBVN tự thu hồi hoặc điều chỉnh, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ GTVT để xem xét, xử lý, điều chỉnh Thông báo (nếu cần)./.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:55761
Lượt truy cập: 167.517.133