Thành lập 06 Hội đồng thẩm định các chương trình đào tạo, huấn luyện thuyền viên theo Công ước STCW78 sửa đổi 2010

Thứ năm, 02/02/2012 10:49 GMT+7
Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường vừa ký quyết định 190 /QĐ-BGTVT ngày 30/01/2012 về việc thành lập 06 Hội đồng thẩm định các chương trình đào tạo huấn luyện thuyền viên theo Công ước STCW78 sửa đổi 2010

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường vừa ký quyết định 190 /QĐ-BGTVT ngày 30/01/2012 về việc thành lập 06 Hội đồng thẩm định các chương trình đào tạo huấn luyện thuyền viên theo Công ước STCW78 sửa đổi 2010.

Cụ thể là các hội đồng: Hội đồng thẩm định các chương trình đào tạo, huấn luyện ngành Điều khiển tàu biển; Hội đồng thẩm định các chương trình đào tạo, huấn luyện ngành Khai thác máy tàu biển; Hội đồng thẩm định các chương trình đào tạo, huấn luyện ngành Điện và Điện tử tàu biển; Hội đồng thẩm định các chương trình huấn luyện sỹ quan an ninh tàu biển, thuyền viên có nhiệm vụ an ninh cụ thể và làm quen an ninh tàu biển; Hội đồng thẩm định các chương trình huấn luyện Tiếng Anh hàng hải chuyên ngành Điều khiển tàu biển; Hội đồng thẩm định các chương trình huấn luyện Tiếng Anh hàng hải chuyên ngành Khai thác máy tàu biển, Điện và Điện tử tàu biển.

Các Hội đồng này có nhiệm vụ nghiên cứu, phản biện, nhận xét và đánh giá chất lượng những nội dung của dự thảo các chương trình đào tạo, huấn luyện hàng hải theo Công ước STCW78 sửa đổi 2010; Tổ chức thẩm định và chịu trách nhiệm về chất lượng thẩm định dự thảo các chương trình đào tạo, huấn luyện hàng hải theo Công ước STCW78 sửa đổi 2010; Kiến nghị việc ban hành hoặc chưa đủ điều kiện ban hành chương trình đào tạo, huấn luyện hàng hải theo Công ước STCW78 sửa đổi 2010 cho chương trình được phân công; Lập báo cáo kết quả thẩm định trình Bộ Giao thông vận tải ban hành.

Vụ TCCB

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1925
Lượt truy cập: 106109032