Chỉ thị của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch HCM ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (12/02/2018)

Ban Bí thư vừa ban hành Chỉ thị số 22-CT/TW về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018). Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ đăng tải Chỉ thị này.

Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên tuyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018 (12/02/2018)

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 57-HD/BTGTW về tuyên tuyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ đăng tải Hướng dẫn này.

Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kết quả kinh tế - xã hội năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018 (12/02/2018)

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 58-HD/BTGTW về tuyên truyền kết quả kinh tế - xã hội năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháo năm 2018. Ban Tuyên giáo Đẳng ủy Bộ đăng tải Hướng dẫn này.

Chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới (12/02/2018)

Ban Bí thư vừa ban hành Chỉ thị số 21-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ đăng tải Chỉ thị này.

Chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng (12/02/2018)

Ban Bí thư vừa ban hành Chỉ thị số 20-CT/TW về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ đăng tải Chỉ thị này.

Kế hoạch của Đảng ủy Khối về học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 (12/02/2018)

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương vừa ban hành Kế hoạch học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Kế hoạch của Đảng ủy Khối về tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối (12/02/2018)

Thực hiện Kế hoạch số 72-KH/ĐUK ngày 26/10/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (07/11/1948 - 07/11/2018), Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ đăng tải Kế hoạch tuyên truyền sự kiện này.

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối (09/02/2018)

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương vừa xây dựng và ban hành Đề cương tuyên truyền “Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”.

Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị TW 6 Khóa XII (09/02/2018)

Ngày 28/12, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã ban hành Chương trình hành động số 14-CTr/ĐUK thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2018 (09/02/2018)

Ngày 22/12, Ban Bí thư đã có Chỉ thị số 16-CT/TW về việc tổ chức Tết năm 2018.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :