Chỉ thị số 11 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết năm 2017 (11/01/2017)

Ngày 20/12/2016, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có Chỉ thị số 11-CT/TW về việc tổ chức Tết năm 2017.

Quy định 55-QĐ/TW về tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên (11/01/2017)

Ngày 19/12/2016, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT đăng toàn văn Quy định này:

Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV (11/01/2017)

Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV diễn ra từ ngày 20/10 đến ngày 23/11/2016 trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các ngành, các cấp và cộng đồng doanh nghiệp nỗ lực phấn đấu khẩn trương triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT đăng toàn văn Đề cương này:

Đảng ủy Bộ GTVT định hướng một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 1/2017 (11/01/2017)

Đảng ủy Bộ GTVT định hướng một số nội dung trọng tâm sinh hoạt chi bộ tháng 1/2017 trong Đảng bộ Bộ GTVT như sau:

Đảng ủy Cục Hàng không Việt Nam: Hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng (10/01/2017)

Đảng ủy Cục Hàng không Việt Nam vừa có Công văn số 376-HD/TVĐU về hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kế hoạch triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XII của Đảng ủy Bộ GTVT (21/12/2016)

Đảng ủy Bộ GTVT đã ban hành Kế hoạch số 11-KH/ĐU ngày 08/12/2016 về triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Đảng ủy Khối về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng (19/12/2016)

Đảng ủy Bộ GTVT đã ban hành Kế hoạch số 10-KH/ĐU ngày 08/12/2016 về triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/ĐUK ngày 27/10/2016 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng.

Thông báo phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và cán bộ chuyên trách công tác Đảng dự chỉ đạo kiểm điểm và tổng kết năm 2016 (18/12/2016)

Đảng ủy Bộ GTVT vừa có Thông báo số 32-TB/ĐU ngày 7/12/2016 về phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và cán bộ chuyên trách công tác Đảng dự chỉ đạo kiểm điểm và tổng kết năm 2017 và theo dõi, phụ trách các đảng bộ, chi bộ trực thuộc năm 2017. Cụ thể như sau:

Hướng dẫn kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể cấp ủy, cá nhân cán bộ, đảng viên (18/12/2016)

Đảng ủy Bộ GTVT vừa ban hành Hướng dẫn số 221-HD/ĐU ngày 7/12/2016 về kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể cấp ủy, cá nhân cán bộ, đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Bộ GTVT.

Xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Kế hoạch cá nhân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (18/12/2016)

Ngày 7/12, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT đã có Công văn số 223-CV/ĐU yêu cầu các cấp ủy đảng trực thuộc phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên về Hướng dẫn số 02-HD/BTG ngày 21/11/2016 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối về xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Kế hoạch cá nhân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :