Bộ GTVT ban hành Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết tại Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XII (29/03/2017)

Ngày 27/3, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã ký Quyết định số 799/QĐ-BGTVT ban hành Chương trình hành động của Bộ GTVT thực hiện các Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016, số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016, và số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Trung ương Đảng tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/3/2017.

Định hướng sinh hoạt chi bộ tháng 4 năm 2017 (28/03/2017)

Đảng ủy Bộ GTVT định hướng một số nội dung trọng tâm sinh hoạt chi bộ tháng 4 năm 2017 trong Đảng bộ Bộ GTVT như sau:

Đảng ủy VATM: Ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-TW của Bộ Chính trị (27/02/2017)

Đảng ủy Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 198-KH/ĐU về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ.

Nghị quyết của BCH Đảng bộ Khối về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên (10/02/2017)

Ngày 25/1, BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay.

Nghị quyết của BCH Đảng bộ Khối về đổi mới công tác tư tưởng (10/02/2017)

Ngày 25/1, BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK về đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nghị quyết của Đảng ủy Khối về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước (10/02/2017)

Ngày 25/1, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước.

Kế hoạch của Đảng ủy Khối về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng (10/02/2017)

Ngày 25/1, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ban hành Kế hoạch số 36-KH/ĐUK về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn (10/02/2017)

Ngày 16/1, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng (10/02/2017)

Ngày 12/1, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 13-CT/TW tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017 (10/02/2017)

Ngày 05/01/2017, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 21-HD/BTGTW về việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :