Thực hiện Hướng dẫn số 64-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương (25/06/2018)

Đảng ủy Bộ GTVT vừa yêu cầu các đảng ủy, chi ủy trực thuộc thực hiện Hướng dẫn số 64-HD/BTGTW ngày 31/5/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Gửi bài tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (25/06/2018)

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương vừa có công văn gửi các đảng ủy trực thuộc về việc gửi bài tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng.

Công văn số 166/KH-CĐN của Công đoàn GTVT Việt Nam về kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân 2018 (05/04/2018)

Công văn số 166/KH-CĐN ngày 19/03/2018 của Công đoàn GTVT Việt Nam về kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân 2018.

Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới (05/04/2018)

Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư về giám sát của MTTQ Việt Nam (05/04/2018)

Quy định số 124-QĐ/TW về giám sát Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Chỉ thị của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch HCM ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (12/02/2018)

Ban Bí thư vừa ban hành Chỉ thị số 22-CT/TW về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018). Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ đăng tải Chỉ thị này.

Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên tuyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018 (12/02/2018)

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 57-HD/BTGTW về tuyên tuyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ đăng tải Hướng dẫn này.

Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kết quả kinh tế - xã hội năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018 (12/02/2018)

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 58-HD/BTGTW về tuyên truyền kết quả kinh tế - xã hội năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháo năm 2018. Ban Tuyên giáo Đẳng ủy Bộ đăng tải Hướng dẫn này.

Chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới (12/02/2018)

Ban Bí thư vừa ban hành Chỉ thị số 21-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ đăng tải Chỉ thị này.

Chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng (12/02/2018)

Ban Bí thư vừa ban hành Chỉ thị số 20-CT/TW về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ đăng tải Chỉ thị này.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :