Hướng dẫn tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (08/04/2019)

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 86-HD/BTGTW hướng dẫn tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ GTVT phổ biến Hướng dẫn để triển khai, thực hiện, cụ thể như sau:

Hướng dẫn báo chí tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (08/04/2019)

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 85-HD/BTGTW hướng dẫn báo chí tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ GTVT phố biến Hướng dẫn để triển khai, thực hiện, cụ thể như sau:

Kế hoạch số 189-KH/BTCTW về tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ IV năm 2019 (08/04/2019)

Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Kế hoạch số 189-KH/BTCTW về tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV năm 2019.
Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ GTVT phố biến Kế hoạch để triển khai, thực hiện, cụ thể như sau:

Tiếp tục đẩy mạnh Chỉ thị số 18-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với bảo đảm ATGT (08/04/2019)

Ban Bí thư vừa ban hành Kết luận số 45-KL/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.
Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ GTVT phổ biến Kết luận nêu trên để triển khai thực hiện kết luận theo phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của Bộ GTVT.

Chỉ thị số 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (08/04/2019)

Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa ban hành Chỉ thị số 30-CT/TW về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ GTVT đề nghị các đảng ủy, chi ủy trực thuộc sao gửi Chỉ thị đến các tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội, các đồng chí cấp ủy viên, lãnh đạo cơ quan để tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Bộ GTVT ban hành kế hoạch về CCHC chính sách BHXH (08/04/2019)

Bộ trưởng Bộ GTVT vừa có Quyết định số 72/QĐ/BGTVT ban hành kế hoạch của Bộ thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bày BCH Trung ương khóa XII và Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ về cải cách hành chính (CCHC) chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH).

Đẩy mạnh truyên truyền về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia (18/02/2019)

Đảng ủy Bộ GTVT vừa có chỉ đạo về việc đẩy mạnh công tác truyên truyền về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2019.

Kế hoạch học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 của Đảng ủy Bộ GTVT (18/02/2019)

Đảng ủy Bộ GTVT vừa ban hành Kế hoạch học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hướng dẫn số 74-HD/BTGTW ngày 20/11/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương (14/01/2019)

Ngày 20/11/2018, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 74-HD/BTGTW về học tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của BCH Trung ương Đảng (14/01/2019)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ đăng tải Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của BCH Trung ương Đảng quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (Quy định số 08-QĐi/TW):

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :