Đảng bộ Bộ GTVT học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan TW

Thứ tư, 30/06/2021 13:15 GMT+7

Sáng 30/6, Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức Hội nghị kết nối trực tuyến với điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về “Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.

Đ/c Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TW phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

61 điểm cầu với hơn 700 đại biểu tham dự

Đồng chí Vũ Anh Tuấn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ GTVT cho biết, Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức Hội nghị kết nối trực tuyến với điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại điểm cầu Đảng ủy Bộ GTVT (Hội trường 2D, 80 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) và tại điểm cầu các đảng ủy trực thuộc. Tổng số có 61 điểm cầu trực tuyến và 718 đại biểu dự (24 điểm cầu kết nối với điểm cầu của Bộ; Đảng ủy Cục Hàng Hải VN có 27 điểm cầu kết nối xuống các đơn vị thuộc Cục và 303 đại biểu dự; Đảng ủy Cục Hàng không VN có 08 điểm cầu xuống các đơn vị trực thuộc).

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Bộ GTVT có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ; lãnh đạo các ban tham mưu, cán bộ chuyên trách Đảng ủy Bộ; báo cáo viên cấp Đảng ủy Bộ; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ; Bí thư, Phó Bí thư các đảng ủy: Văn phòng Bộ, Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam, Thanh tra Bộ, Viện Chiến lược và Phát triển GTVT, Cơ quan Tổng công ty Vận tải thủy; Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ; Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ.

 

Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Bộ GTVT (Hội trường 2D, 80 Trần Hưng Đạo, Hà Nội)

Tại các điểm cầu kết nối với điểm cầu Đảng ủy Bộ GTVT có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, cán bộ giúp việc Đảng ủy. Đảng ủy Bộ GTVT đã đề nghị các đảng ủy trực thuộc bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm cầu.

Tại Hội nghị, sau phần phát biểu khai mạc Hội nghị của đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, các đại biểu nghe đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Khối các cơ quan Trung ương quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; PGS. TS Đặng Quang Định, Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh quán triệt nội dung Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”...

 

Các điểm cầu kết nối với điểm cầu Đảng ủy Bộ GTVT.

Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan TW vào cuộc sống

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức từ ngày 27/10/2020 đến ngày 29/10/2020 tại Thủ đô Hà Nội, với sự tham gia của 300 đại biểu. Sau khi thảo luận các Văn kiện và các Đề án nhân sự do Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII trình, Đại hội thống nhất: Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối và phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII trình Đại hội. Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIII tiếp thu ý kiến của Đại hội, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIII tiếp thu ý kiến của Đại hội, hoàn thiện Báo cáo và gửi Trung ương theo quy định. Đại hội thảo luận Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIII tiếp thu ý kiến Đại hội, hoàn thiện và ban hành Chương trình hành động để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII. Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 51 đồng chí (khuyết 02 đồng chí thuộc cơ cấu các ban Đảng Trung ương); trong quá trình hoạt động Ban Chấp hành xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Thông qua kết quả bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII của Đảng gồm 59 đồng chí đại biểu chính thức và 04 đại biểu dự khuyết. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIII hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư để chuẩn y theo quy định...

Sau Đại hội, giao Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIII xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác, phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành; thực hiện chế độ, chính sách kịp thời đối với các đồng chí không tái cử. Tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối theo quy định.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Chương trình hành động cụ thể hóa chủ trương, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phù hợp với điều kiện, đặc thù của Đảng bộ Khối.

Toàn Đảng bộ quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, với chủ đề: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của các cơ quan Trung ương.

Về nhiệm vụ và giải pháp, Chương trình tập trung tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng, tập trung xây dựng Đảng về đạo đức. Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở các cơ quan Trung ương; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường và đổi mới công tác dân vận, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới. Thực hiện tốt công tác lãnh đạo và phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. 

Xuân Nguyên

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img