Đảng bộ VATM thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ hai, 21/05/2018 08:53 GMT+7

Vừa qua, tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) được tặng thưởng bằng khen về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018.

Hai năm qua, Đảng ủy VATM đã tích cực, chủ động chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, bảo đảm an toàn tuyệt đối các chuyến bay.

Đảng bộ VATM được kế thừa và phát huy truyền thống của một tổ chức đảng trưởng thành từ quân đội, khi xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05, Đảng ủy Tổng công ty xác định tập trung thực hiện 4 nội dung đột phá:

Một là, xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu, trọng tâm vào việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; 

Hai là, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác; chống bệnh thành tích, hình thức; nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”;

Ba là, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo các tổ chức đoàn thể;

Bốn là, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.

Đảng bộ Tổng công ty vinh dự là một trong 13 đảng bộ thuộc
Đảng ủy khối được nhận bằng khen về thành tích trong giai đoạn 2016-2018

Với việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cộng với việc các cấp ủy đảng và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Tổng công ty tích cực phát huy vai trò trách nhiệm, thường xuyên chủ động nghiên cứu, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ để tổ chức thực hiện tốt những nội dung đột phá của Đảng ủy Tổng công ty đề ra, đồng thời với sự nỗ lực phấn đấu của các kiểm soát viên không lưu, nhân viên kỹ thuật và lực lượng tham gia dây chuyền bảo đảm hoạt động bay đã chủ động đề ra nhiều giải pháp kịp thời, thiết thực, góp phần quan trọng trong công tác phối hợp bảo vệ vùng trời lãnh thổ Việt Nam và nâng cao năng lực điều hành bay an toàn của Tổng công ty. 

Liên tục trong những năm qua Tổng công ty đã tổ chức điều hành bay an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay trong vùng trời trách nhiệm được giao, sản lượng điều hành bay hàng năm đều vượt mức kế hoạch và tăng cao so với năm trước, cụ thể: Năm 2016, điều hành 729.422 lần chuyến, đạt 105,55% kế hoạch năm, tăng 13,18% so với năm 2015; Năm 2017, điều hành 800.088 lần chuyến, đạt 103,82% kế hoạch năm; tăng 9.36% so với năm 2016.

Xác định việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết có ý nghĩa hết sức quan trọng  đối với  công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, ngày 27/02/2012 Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành Quy định về chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (Quy định số 163- QĐ/TVĐU). Những năm qua Quy định đã nâng cao trách nhiệm học tập, rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên trong đơn vị, đạt được hiệu quả tốt ngày càng thiết thực, bám sát điều kiện thực tế, đặc điểm, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, phù hợp với từng đối tượng, vị trí công tác.  

Việc xây dựng kế hoạch học tập theo các chuyên đề hàng năm được thực hiện kịp thời, nghiêm túc và tổ chức cho từng đảng viên cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để làm cơ sở đánh giá cuối năm. 100% cán bộ, đảng viên thực hiện ký cam kết, mỗi chi bộ đăng ký chuẩn mực đạo đức; định kỳ hàng quý kiểm tra chất lượng đảng viên. Thông qua học tập chất lượng đảng viên được nâng lên một bước.

Các cấp ủy đã cụ thể hóa việc học tập thành các hoạt động thực tế, cụ thể như tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi cấp cơ sở và Hội thi Bí thư Đảng ủy, Bí thư chi bộ giỏi cấp Tổng công ty. Kết quả, 100% cán bộ, đảng viên xây dựng được bản lĩnh, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định trước khó khăn, thách thức; có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh; thực hiện đúng các quy định về những điều đảng viên không được làm; không có tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tạo nên không khí thi đua học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức của Bác; cán bộ, đảng viên thể hiện tốt vai trò đầu tàu, gương mẫu trong công tác và giữ gìn đạo đức, lối sống, niềm tin của người lao động đối với Đảng được cùng cố và tăng cường, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Thực hiện Kế hoạch số 22-KH/ĐUK ngày 06/10/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải, ngày 10/02/2017 Đảng ủy Tổng công ty đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Kế hoạch số 198-KH/ĐU). 

Sau gần 2 năm lãnh đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các cơ quan, đơn vị trong Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã có nhiều cố gắng, sáng tạo trong việc thực hiện Chỉ thị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc tổ chức học tập và làm theo Bác gắn bó chặt chẽ hơn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, với công tác xây dựng Đảng, với các phong trào thi đua và đã có những chuyển biến tích cực nhất là người đứng đầu, thực hiện “nói đi đôi với làm”. Một số chi bộ đã có những cách làm phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị, tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, gặp gỡ, tọa đàm về cách làm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; tổ chức các hoạt động về nguồn, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Riêng trong năm 2017, Đảng ủy đã ban hành 17 nghị quyết, trong đó có 3 nghị quyết chuyên đề về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng công tác phát triển đảng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao ý thức chấp hành nội quy lao động.

Đảng bộ Tổng công ty và các cấp ủy đảng trực thuộc đã triển khai xây dựng Kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Riêng năm 2018 (tính đến tháng 02/2018) có 138 đồng chí bí thư chi bộ, 17 đồng chí bí thư đảng ủy và tất cả những người đứng đầu các cơ quan, đơn vị (đạt 100%) và 1.340/1.340 đảng viên (đạt 100%) đã tham gia ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu năm, đồng thời tích cực xây dựng các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Trung ương 5, Trung ương 6 (khóa XII), tích cực xây dựng Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ và ban hành các nghị quyết, kế hoạch triển khai thực hiện. 

Xây dựng và ban hành đầy đủ các chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy đúng quy chế, quy định. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được thực hiện đúng kế hoạch đề ra, đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao.

Đảng ủy Tổng công ty đã chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc chấp hành các quy định; Quy định số 55-QĐ/TW về nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp; Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 của Đảng ủy Khối về tăng cường tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị thông qua việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm; cán bộ, đảng viên đặc biệt là người đứng đầu tại các cơ quan, đơn vị trong Tổng công ty đã nêu cao tinh thần trách nhiệm tiền phong, gương mẫu; lãnh đạo đơn vị thực hành tiết kiệm, không tham ô tham nhũng, lãng phí vì vậy các chi phí bảo đảm hoạt động đều giảm so với kế hoạch. 

Những nội dung và yêu cầu về nêu gương đã tác động tích cực đến việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, tư cách của cán bộ, đảng viên, tạo chuyển biến trong tác phong, lề lối làm việc, thái độ ứng xử với người lao động và quần chúng; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần đẩy mạnh công tác đổi mới quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công việc; phát huy được tính độc lập, chủ động sáng tạo đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao; lấy chất lượng, hiệu quả công việc được giao làm căn cứ đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, biểu dương, khen thưởng hàng năm.

Trong hai năm qua, Đảng ủy Tổng công ty tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn đơn vị vượt qua mọi khó khăn, vất vả, đảm bảo các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo thu nhập của người lao động và đảm bảo bay an toàn tuyệt đối. Đã có nhiều sáng kiến trong việc áp dụng đường bay song song, một chiều trục Bắc Nam; đưa vào áp dụng các phương thức bay mới; mở rộng cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay ra Trường Sa góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Ngày 15/5/2018, tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Tổng công ty vinh dự là một trong 13 đảng bộ thuộc Đảng ủy khối được nhận bằng khen về thành tích trong giai đoạn 2016-2018.

Có thể khẳng định, việc triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW hai năm qua đã góp phần không nhỏ trong việc xây dựng môi trường đơn vị thân thiện, lành mạnh; tập thể lãnh đạo gương mẫu và luôn thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành hoạt động của đơn vị. Cán bộ, đảng viên đoàn kết, thân ái, ý thức cao trong việc học tập và làm theo Bác như là một nhu cầu tự thân và tự giác thực hiện; nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Nối tiếp truyền thống 25 năm của đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, phấn đấu vì mục tiêu làm chủ bầu trời, trên tinh thần Kỷ cương - Gương mẫu - Xả thân.
 

Nguồn: VATM1

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img