Kế hoạch của Đảng ủy Khối về học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018

Thứ hai, 12/02/2018 10:27 GMT+7
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương vừa ban hành Kế hoạch học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 52- HD/BTGTW ngày 20/11/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ đăng tải Kế hoạch học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 . 

Mục đích triển khai việc học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo đúng Hướng dẫn số 52-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương; gắn việc học tập chuyên đề năm 2018 với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối và Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, trọng tâm là đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị ở các cơ quan Trung ương trong tổng thể công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Người đứng đầu cấp ủy, lãnh, đạo cơ quan đơn vị ở Trung ương và toàn thể cán bộ đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương gương mẫu, xây dựng và thực hiện phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, nêu gương; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo dân chủ, quyết đoán, khoa học, sáng tạo, biết trọng dụng cán bộ có năng lực; dám làm, dám chịu trách nhiệm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nội dung chi tiết Kế hoạch xem tại đây.

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img