Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kết quả kinh tế - xã hội năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018

Thứ hai, 12/02/2018 10:56 GMT+7
Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 58-HD/BTGTW về tuyên truyền kết quả kinh tế - xã hội năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháo năm 2018. Ban Tuyên giáo Đẳng ủy Bộ đăng tải Hướng dẫn này.

Năm 2017 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, năm Việt Nam có nhiều hoạt động đối ngoại sôi động và đăng cai, tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC; là năm Trung ương ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Để tiếp tục phát huy kết quả phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được năm 2017, thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của năm 2018, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn công tác tuyên truyền với mục đích khẳng định sự đúng đắn của Đảng trong lãnh đạo đường lối phát triển kinh tế - đất nước, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và sự nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương, các tầng lớp nhân dân trong việc hoàn thành nhiệm vụ và chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; Làm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức rõ bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và khu vực năm 2018; dự báo tác động đến nền kinh tế Việt Nam trên các phương diện cơ hội, thách thức, khó khăn. Góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong năm 2018; cổ vũ ý chí quyết tâm khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, chủ động và tích cực tham gia tiến trình hội nhập quốc tế trong bối cảnh tình hình mới.

Công tác tuyên truyền về kinh tế - xã hội phải theo sát bước đi, tiến trình vận động của nền kinh tế đất nước để kịp thời phản ánh và phối hợp cùng các cơ quan chức năng giải quyết có hiệu quả những vấn đề mới, phát sinh trong quá trình triển khai chủ trương, chinh sách mới; gắn tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị quan trọng khác của đất nước, của ngành, địa phương.

Nội dung chi tiết Hướng dẫn xem tại đây.

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img