• Minister Nguyen Van Tran

  • Time: From 1955 - 1960

Profile

Minister Nguyen Van Tran

Bộ trưởng Bộ Giao thông và Bưu điện từ năm 1955 - 1960