Nghiên cứu các yếu tố rủi ro trong các dự án phát triển giao thông tĩnh sử dụng nguồn vốn PPP

Thứ hai, 30/08/2021 11:45 GMT+7

Đây là nội dung công trình nghiên cứu của TS. Trương Thị Mỹ Thanh, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải. Theo tác giả, mô hình đầu tư kết hợp giữa Nhà nước và các doanh nghiệp tư nhân nhằm phát triển hạ tầng giao thông tĩnh trở thành một nhu cầu bức thiết trong bài toán đầu tư cơ sở hạ tầng (CSHT) do nguồn ngân sách ngày càng hạn hẹp.

Cam kết đầu tư vào các dự án giao thông với sự tham gia
của nhà đầu tư tư nhân tại các nước đang phát triển từ năm 2011 - 2016

 Mô hình đầu tư kết hợp giữa Nhà nước và các doanh nghiệp tư nhân nhằm phát triển hạ tầng giao thông tĩnh trở thành một nhu cầu bức thiết trong bài toán đầu tư cơ sở hạ tầng (CSHT) do nguồn ngân sách ngày càng hạn hẹp. Tuy nhiên, mô hình đầu tư này hàm chứa rất nhiều rủi ro trong quá trình chuẩn bị, xây dựng và khai thác dự án khiến các dự án khó kêu gọi các nhà đầu tư. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm phân tích các yếu tố rủi ro trong các dự án phát triển giao thông tĩnh sử dụng mô hình hợp tác công - tư.

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra suất đầu tư cao, phí đỗ xe thấp, tình trạng đỗ xe trái phép phổ biến, khó khăn trong thu hồi đất, thủ tục pháp lý kéo dài, kỹ thuật thiết kế - thi công phức tạp là những rủi ro lớn nhất của các dự án đầu tư giao thông tĩnh. Kết quả nghiên cứu cung cấp những minh chứng khoa học có ý nghĩa cho cơ quan quản lý và các nhà đầu tư tư nhân trong phát triển dự án CSHT giao thông tĩnh trong tương lai.

Nghiên cứu đã phân tích và đánh giá các rủi ro của các dự án phát triển giao thông tĩnh sử dụng mô hình hợp tác công tư PPP. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra suất đầu tư cao, phí đỗ xe thấp, tình trạng đỗ xe trái phép phổ biến, khó khăn trong thu hồi đất, thủ tục pháp lý kéo dài, kỹ thuật thiết kế - thi công phức tạp là những rủi ro lớn nhất của các dự án đầu tư giao thông tĩnh. Rủi ro này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới chi phí đầu tư, doanh thu và khả năng thu hồi vốn của dự án mà còn khiến tiến độ dự án kéo dài, thậm chí dự án bị thu phép sau khi đã được cấp phép đầu tư.

Kết quả nghiên cứu cung cấp những minh chứng khoa học có ý nghĩa cho cơ quan quản lý và các nhà đầu tư tư nhân trong phát triển dự án CSHT giao thông tĩnh trong tương lai. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu đóng góp vào hiểu biết chung về nghiên cứu quản lý rủi ro của dự án, đặc biệt các nghiên cứu phân tích này đặt trong điều kiện cụ thể của các dự án hợp tác công - tư cho phát triển hạ tầng giao thông tĩnh tại Việt Nam

Nguồn: Tạp chí GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)