Tổng cục ĐBVN: Tổng kết công tác cải cách hành chính 2016

Thứ tư, 23/11/2016 00:42 GMT+7

Chiều 22/11 Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính 2016.

Theo ông Nguyễn Đức Hoài, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Tổng cục ĐBVN), năm 2016, Tổng cục đã yêu cầu các đơn vị tự kiểm tra báo cáo công tác CCHC của đơn vị đồng thời thành lập các đoàn kiểm tra để kiểm tra công tác CCHC đối với các cơ quan đơn vị trực thuộc: hết tháng 11/2016, đã có 3 Vụ tham mưu của Tổng cục và được kiểm tra công tác CCHC.

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện đánh giá cao kết quả cải cách hành chính đạt được trong năm qua.

Tổng cục ĐBVN đã tuyên truyền trong nội bộ cơ quan, đơn vị: thông qua việc phổ biến chương trình, kế hoạch CCHC năm 2016 của Bộ GTVT, Tổng cục đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục để triển khai thực hiện. Tuyên truyền bằng băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở Cơ quan Tổng cục và các cơ quan, đơn vị trực thuộc; Tuyên truyền thông qua hình thức phát tờ rơi đến người dân, doanh nghiệp và thông qua các kênh thông tin báo, đài địa phương và trung ương về giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ.

Công tác tổ chức thực hiện các Đề án liên quan đến CCHC: Điều chỉnh quy hoạch phát triển GTVT đường bộ Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Đã trình Bộ phê duyệt đề cương (Tờ trình số 18/TTr-TCĐBVN ngày 9/3/2016) Tuy nhiên hiện nay không thực hiện (Rút ra khỏi Chương trình công tác theo TBKL số 418/TB-BGTVT ngày 20/7/2016 của Bộ GTVT). Đề án cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ: Đã trình đề cương tại Tờ trình số 19/TTr-TCĐBVN ngày 17/3/2016; Tuy nhiên hiện nay không thực hiện (Rút ra khỏi Chương trình công tác theo TBKL số 418/TB-BGTVT ngày 20/7/2016 của Bộ GTVT). Đề án xây dựng cơ chế chính sách thu hút XHH đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ đường bộ: Đã trình đề cương tại Tờ trình số 58/TTr-TCĐBVN ngày 20/6/2016;Tuy nhiên hiện nay không thực hiện (Rút ra khỏi Chương trình công tác theo TBKL số 418/TB-BGTVT ngày 20/7/2016 của Bộ GTVT).

Tổng cục Đã rà soát, bổ sung phần mềm quản lý văn bản, xây dựng nội dung về giải quyết TTHC lĩnh vực vận tải để thuận lợi cho công tác cập nhật và theo dõi. Thay đổi quy trình phát hành văn bản đi theo hướng ứng dụng tối đa công nghệ thông tin, tiết kiệm thời gian cho công chức các cơ quan chuyên môn đối với công tác phát hành văn bản.

Đối với lộ trình cung cấp dịch công trực tuyến đối với TTHC tại Tổng cục, ông Hoài cho biết hiện nay, Tổng cục ĐBVN đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với TTHC Đổi giấy phép lái xe (trên toàn quốc); mức độ 4 đối với Cấp giấy phép lái xe quốc tế. Lĩnh vực vận tải thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT tại văn bản số 12427/BGTVT- PC về việc triển khai việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giấy phép, biển hiệu, phù hiệu và kết nối dịch vụ công trực tuyến của Bộ GTVT quản lý và văn bản số 12831/BGTVT –TTCNTT ngày 31/10/2016 của Bộ GTVT về việc triển khai phần mềm dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh vận tải, cấp đổi phù hiệu xe ô tô theo đó bắt đầu từ 15/11/2016, Bộ GTVT triển khai phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại 5 Sở GTVT (Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ). Lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông: thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với cấp giấy phép xe quá khổ quá tải đã được Bộ GTVT chấp thuận chủ trương tại công văn số 12882/BGTVT-TTCNTT ngày 01/11/2016 dự kiến quý III/2017 thực hiện tại Tổng cục ĐBVN. Các dịch vụ công còn lại chưa thực hiện mức độ 3 vì một số dịch vụ không thể thực hiện cung cấp ở mức độ 3 do yêu cầu kiểm tra thực tế hồ sơ, cơ sở…; một số dịch vụ có số lượng hồ sơ giải quyết rất ít, nên kinh phí xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ mức độ 3 lớn, không hiệu quả. Việc tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý tài chính công, sử  dụng các phần mềm về quản lý tài sản và quản lý ngân sách nhà nước đến nay, Tổng cục đã xây dựng đưa vào vận hành các phần mềm: Phần mềm quản lý tài sản của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia: đối với tài sản là ô tô, nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc thiết bị có nguyên giá từ 500 triệu trở lên.  Phần mềm quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định của Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01//2013 của Chính phủ, được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia. Phần mềm báo cáo công tác giải ngân kinh phí NSNN và kinh phí từ Quỹ bảo trì đường bộ, tiết kiệm chi phí và thời gian trong công tác báo cáo và tổng hợp báo cáo, giúp Lãnh đạo Tổng cục và Văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương chỉ đạo điều hành việc sử dụng kinh phí một cách hiệu quả.

Hội nghị trực tuyến có sự tham gia của các đơn vị thuộc Tổng cục ĐBVN.

Tổng cục cũng ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị và trong quy trình xử lý công việc liên quan đến cơ quan, đơn vị khác: xây dựng và triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT của Tổng cục phục vụ công tác quản lý chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Tổng cục nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về Giao thông vận tải đường bộ, từng bước hiện đại hóa cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thực hiện cung cấp dịch vụ đổi giấy phép lái xe mức độ 3 trên toàn quốc. Đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp giấy phép lái xe quốc tế tại Tổng cục ĐBVN từ ngày 31/5/2016. Tháng 11/2016 triển khai tại một số Sở GTVT có đủ điều kiện thực hiện. (Công dân có thể vào web:dichvucong.gplx.gov.vn để thực hiện đăng ký trực tuyến). Triển khai xây dựng Dự án dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với dịch vụ cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ trình Bộ Giao thông vận tải. Hiện thủ tục hành chính này mới cung dịch vụ công trực tuyến mức độ 2. Xây dựng hệ thống Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận tải đường bộ quốc tế, giấy phép liên vận; mức độ 4 cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, biển hiệu, phù hiệu. Tích hợp hệ thống dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu, biển hiệu, giấy phép liên vận lên cổng thông tin điện từ của Bộ, cổng dịch vụ công Quốc gia. Đã triển khai Dự án thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc - giai đoạn 1 áp dụng cho QL1 và đường HCM đoạn qua Tây Nguyên theo hình thức hợp đồng BOO. Các dự án khác như: “Dự án thu phí tự động không dừng đối với các trạm thu phí thuộc khu vực miền Trung, miền Nam và do Vietinbank tài trợ vốn theo hình thức hợp đồng BOO”, “Dự án thu phí tự động không dừng - giai đoạn 1 áp dụng cho Quốc lộ 1 và Quốc lộ 14”: phải chờ quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thu phí điện tử tự động không dừng.


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Văn Huyện đánh giá cao kết quả cải cách hành chính đạt được trong năm qua. Tổng cục trưởng cho rằng năm qua Tổng cục ĐBVN đã “chung tay để cải cách hành chính”  điều này đã giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính. Để làm tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính trong năm tới, Tổng cục trưởng yêu cầu các đơn vị cần phải cải cách hành chính mạnh mẽ hơn nữa để tránh tự thụt lùi, tự thui chột và tự lạc hậu.

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện cũng yêu cầu cán bộ Tổng cục phải “vì dân phục vụ”. Từng cán bộ, công chức, viên chức phải thay đổi duy thay đổi tư duy quan liêu, mệnh lệnh sang tư duy phục vụ, lấy sự phục vụ người dân, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo, đánh giá mọi cơ chế, mọi chính sách được ban hành và thực hiện dựa trên sự thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp, Cán bộ, công chức Tổng cục phải thể hiện vai trò là công bộc của dân, tận tụy phục vụ, hướng dẫn nhân dân, không gây phiền hà, nhũng nhiễu nhân dân.

ĐB

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)