Tập trung ứng dụng công nghệ để tiếp nhận, xử lý thông tin, giải quyết công việc trên môi trường mạng của Bộ GTVT

Thứ tư, 03/07/2019 16:28 GMT+7

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông vừa ký Quyết định số 1224/QĐ-BGTVT ngày 28/6/2019 ban hành Chương trình về ứng dụng công nghệ để tiếp nhận, xử lý thông tin, giải quyết công việc trên môi trường mạng của Bộ GTVT.

Kèm theo Quyết định vừa được ban hành là Chương trình về ứng dụng công nghệ để tiếp nhận, xử lý thông tin, giải quyết công việc trên môi trường mạng của Bộ GTVT.

Theo đó, Chương trình nhằm thực hiện mục tiêu theo yêu cầu của Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 17/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025.


Nhiều thủ tục hành chính của Bộ GTVT được thực hiện qua mạng,
tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp

Cụ thể, giai đoạn 2019-2020: 100% cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT có phần mềm quản lý văn bản được kết nối nội bộ và liên thông qua trục liên thông văn bản phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử; 100% phần mềm quản lý văn bản và điều hành của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT đảm bảo có tính năng xử lý thông tin, gairi quyết văn bản trên môi trường điện tử, ứng dụng chữ ký số và có khả năng mở rộng ứng dụng để lập hồ sơ giải quyết công việc, lưu trữ hồ sơ thực hiện.

Giai đoạn 2021-2025: nâng cấp, mở rộng, hoàn thiện phần mềm quản lý văn bản và điều hành của Bộ GTVT đáp ứng mục tiêu xử lý, giải quyết công việc, lập hồ sơ giải quyêt công việc, lưu trữ hồ sơ thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng để đáp ứng mục tiêu tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 17/3 của Chính phủ là 90% hồ sơ công việc tại Bộ GTVT được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật). Tích hợp các cơ spr dữ liệu và các hệ thống thông tin khác, phục vụ công tác điều hành của lãnh đạo Bộ và các đơn vị trực thuộc.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm nhiều nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, về công tác hoàn thiện hệ thống văn bản làm cơ sở để thực hiện quản lý, điều hành và trao đổi, xử lý thông tin, văn bản điện tử trên môi trường mạng; Thứ hai, về công tác xây dựng hệ thống công nghệ thông tin phải nâng cấp hạ tầng CNTT, hệ thống phần mềm đảm bảo việc gửi nhận văn bản điện tử thông qua kết nối, liên thông các hệ thống quản lý văn bản và điều hành giữa Bộ GTVT với các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, UBND các cấp và các đơn vị trực thuộc; Xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin điều hành của Bộ GTVT phải đáp ứng việc khai thác thông tin để phục vụ quản lý, điều hành  và trao đổi, xử lý thông tin văn bản điện tử trên môi trường mạng và đồng thời đảm bảo an toàn thông tin trên mạng.

Thứ ba, các đơn vị phải tập trung công tác đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức  kỹ năng thao tác, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết trên môi trường mạng.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu Văn phòng Bộ GTVT chịu trách nhiệm theo dõi chung, tổng hợp đôn đốc, kiểm tra báo cáo lãnh đạo Bộ về tình hình việc thực hiện Chương trình bảo đảm đạt các mục tiêu đề ra; chủ trì, xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản làm cơ sở để thực hiện quản lý, điều hành và trao đổi, xử lý thông tin, văn bản điện tử trên môi trường mạng.

Thứ trưởng cũng yêu cầu Trung tâm Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm xây dựng, nâng cấp: hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu, hệ thống phần mềm đảm bảo việc quản lý, điều hành và trao đổi, xử lý thông tin, văn bản điện tử của Lãnh đạo Bộ, các đơn vị thuộc Bột rên môi trường mạng; Các cơ quan đơn vị căn căn cứ mục tiêu, giải pháp trong Chương trình này xây dựng kế hoạch thực hiện của đơn vị; thường xuyên rà soát tiến độ, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch đã đề ra; chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc gửi đề xuất Văn phòng Bộ để tổng hợp Lãnh đạo Bộ các giải pháp nhằm xử lý kịp thời đối với những vấn đề phát sinh.

H.L

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)