Ngày mai (2/7), triển khai sử dụng Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ GTVT

Thứ hai, 01/07/2019 13:28 GMT+7

Bộ GTVT vừa có Công văn số 5935/BGTVT-TTCNTT gửi các Vụ, Văn phòng Bộ; Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục về việc triển khai sử dụng Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ GTVT.

Theo đó, triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã có Quyết định số 2108/QĐ- BGTVT ngày 28/9/2018 ban hành kế hoạch thực hiện của Bộ GTVT. Theo đó, giao Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nâng cấp Công dịch vụ công trực tuyến, xây dựng hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ GTVT đáp ứng theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trong thời gian qua Trung tâm CNTT, Văn phòng Bộ đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát, danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại bộ phận một cửa, xây dựng quy trình điện tử đối với việc giải quyết từng thủ tục hành chính, trình Bộ GTVT ban hành; Xây dựng hệ thống phần mềm, xin ý kiến góp ý và đào tạo, hướng dẫn sử dụng cho các đơn vị.

Giao diện Cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống một cửa điện tử

Đến nay, Trung tâm CNTT đã cơ bản hoàn thành nâng cấp Cổng dịch vụ công và xây dựng hệ thống thông tin một cửa điện tử. Để đưa hệ thống vào sử dụng, đảm bảo theo tiến độ của Chính phủ, Bộ GTVT thống nhất triển khai cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ GTVT vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 01/7/2019. Phạm vi gồm 172 thủ tục hành chính được Bộ GTVT công bố tại Quyết định số 1194/QĐ-BGTVT ngày 20/6/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Địa điểm triển khai tại Bộ phận một cửa (của các cơ quan: Cơ quan Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam; các Cục: Đường sắt Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Đường thuỷ nội địa Việt Nam, Đăng kiểm Việt Nam). 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục có nhiệm vụ tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp về các thủ tục hành chính thuộc phạm vi của đơn vị mình cung cấp trên cổng dịch vụ công, tiếp nhận tại Bộ phận một cửa; Sử dụng hệ thống thông tin một cửa điện tử để tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả theo đúng quy trình điện tử đối với việc giải quyết từng thủ tục hành chính; Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, kịp thời phản ánh về Văn phòng Bộ và Trung tâm CNTT để tham mưu giải quyết.

Văn phòng Bộ chủ trì phối hợp với các Vụ: Tổ chức cán bộ, Vận tải, Kết cấu hạ tầng giao thông tổ chức triển khai sử dụng hệ thống thông tin một cửa điện tử trong giải quyết các thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận một cửa khối cơ quan Bộ; Tổng hợp các khó khăn, vương mắc trong quá trình thực hiện của các đơn vị, phối hợp với Trung tâm CNTT tham mưu Lãnh đạo Bộ hướng giải quyết.

Trung tâm Công nghệ thông tin có nhiệm vụ đảm bảo vận hành hệ thống hoạt động thông suốt, kịp thời hỗ trợ kỹ thuật, đảm bảo an toàn thông tin. Phối hợp với các đơn vị điều chỉnh phần mềm (nếu có) đáp ứng yêu cầu sử dụng; Đầu mối tiếp nhận và hỗ trợ kỹ thuật của hệ thống (ông Nguyễn Song Hào, ĐT: 0978227306; Hotline: 19000318; email: bophanhotro@mt.gov.vn).

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện./.
 

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)