Ban hành Chương trình ứng dụng công nghệ để giải quyết công việc trên môi trường mạng

Thứ năm, 04/07/2019 15:44 GMT+7

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1224/QĐ-BGTVT "Ban hành Chương trình về ứng dụng công nghệ để tiếp nhận, xử lý thông tin, giải quyết công việc trên môi trường mạng".

Theo Chương trình, mục tiêu giai đoạn 2019 - 2020 là 100% cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải có phần mềm quản lý văn bản được kết nối nội bộ và liên thông qua Trục liên thông vãn bản phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử; 100% phần mềm quản lý văn bản và điều hành của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải đảm bảo có tính năng xử lý thông tin, giải quyết văn bản trên môi trường điện tử, ứng dụng chữ ký số và có khả năng mở rộng ứng dụng để lập hồ sơ giải quyết công việc, lưu trữ hồ sơ thực hiện.

Trong giai đoạn 2021 - 2025 sẽ thực hiện nâng cấp, mở rộng, hoàn thiện phần mềm quản lý văn bản và điều hành của Bộ Giao thông vận tải đáp ứng mục tiêu xử lý, giải quyết công việc, lập hồ sơ giải quyết công việc, lưu trữ hồ sơ thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng để đáp ứng mục tiêu tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 17/3/2019 của Chính phủ là 90% hồ sơ công việc tại Bộ Giao thông vận tải được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật). Tích hợp với các cơ sở dữ liệu và các hệ thống thông tin khác, phục vụ công tác điều hành của Lãnh đạo Bộ và các đơn vị trực thuộc.

Để thực hiện mục tiêu trên, bên cạnh công tác hoàn thiện hệ thống văn bản làm cơ sở để thực hiện quản lý, điều hành và trao đổi, xử lý thông tin, văn bản điện tử trên môi trường mạng, Bộ yêu cầu các đơn vị tiếp tục nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm đảm bảo việc gửi nhận văn bản điện tử thông qua kết nối, liên thông các hệ thống quản lý văn bản và điều hành giữa Bộ Giao thông vận tải với cơ quan ngang, bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, đơn vị trực thuộc; cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin điều hành của Bộ Giao thông vận tải đáp ứng việc khai thác thông tin để phục vụ quản lý, điều hành và trao đổi, xử lý thông tin, văn bản điện tử trên môi trường mạng. Đồng thời, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức các quy định liên quan đến tiếp nhận, xử lý, giải quyết văn bản trên môi trường mạng.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)