Thường xuyên đổi mới công tác lãnh đạo mọi hoạt động kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp

Thứ năm, 14/12/2017 11:16 GMT+7

Đó là chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy – Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ GTVT sáng 14/12.

Bí thư Đảng ủy – Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tổng kết do đồng chí Ngô Văn Hiến – Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra trình bày tại Hội nghị cho biết, trong năm 2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã tiến hành kiểm tra 10 cấp ủy, 10 UBKT đảng ủy cơ sở và 37 chi bộ trực thuộc. Qua kiểm tra đã đánh giá những ưu điểm và kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế thiếu sót của các tổ chức đảng được kiểm tra.

Nội dung kiểm tra về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và của cấp ủy các cấp; việc ban hành và thực hiện các quy chế làm việc, chương trình công tác, các nghị quyết chuyên đề của cấp ủy các cấp; nghiệp vụ văn phòng cấp ủy và kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên. Cùng với việc kiểm tra tổ chức đảng đã kiểm tra về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định 101 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; chấp hành việc kê khai tài sản thu nhập...

Các cấp ủy trực thuộc cũng đã tiến hành kiểm tra được 262 tổ chức và 3792 đảng viên; tiến hành giám sát chuyên đề được 196 tổ chức đảng và 4302 đảng viên. Bên cạnh đó, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ cũng đã chỉ đạo các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp từng bước được nâng lên.

Ủy ban kiểm tra các đảng ủy cơ sở trực thuộc tiến hành kiểm tra 234 tổ chức đảng và 84 đảng viên, kiểm tra một số nội dung trong Điều 32 Điều lệ Đảng. Theo đó, các tổ chức đảng đã tiến hành giám sát được 100% đảng viên theo quy định, tổ chức giám sát chuyên đề đối với 196 tổ chức đảng và 4302 đảng viên. Đồng thời, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ cũng đôn đốc, chỉ đạo các tổ chức đảng được kiểm tra, giám sát khắc phục các tồn tại, thiếu sót do các đoàn kiểm tra, giám sát đã chỉ ra và báo cáo kết quả thực hiện đúng thời gian quy định.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Ngô Văn Hiến báo cáo công tác kiểm tra, giám sát
và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017 của UBKT Đảng ủy Bộ năm 2017

Bên cạnh những kết quả đã đạt được báo cáo tổng kết của Ủy ban kiểm tra đảng ủy Bộ cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, tồn tại như nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát và bố trí cán bộ kiểm tra của một số cấp ủy và tổ chức đảng còn hạn chế dẫn đến việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng còn nhiều tồn tại, thiếu sót, nhiều cấp ủy, ủy ban kiểm tra không thực hiện hết chức trách, nhiệm vụ được giao hoặc thực hiện còn hình thức.

Một số cấp ủy, tổ chức đảng, kể cả UBKT chưa thực sự coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, chưa dành nhiều thời gian nghiên cứu các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát còn hình thức nên hiệu quả chưa cao. Việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cán bộ cấp ủy và UBKT các cấp chưa tốt, chưa phù hợp; các cán bộ được giao thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chưa thực sự quan tâm học hỏi và tổ chức triển khai thực hiện.

Đại diện Ủy ban kiểm tra các tổ chức đảng trực thuộc về dự Hội nghị

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2018, theo đồng chí Ngô Văn Hiến, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018; Nghị quyết số 16-NQ/ĐU ngày 29/4/2016 về “Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải” và các quy trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng.

Chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc xây dựng, bổ sung, sửa đổi quy trình công tác kiểm tra, giám sát cho phù hợp. Đồng thời, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Bộ năm 2018 và triển khai thực hiện cũng như chỉ đạo các đảng ủy được kiểm tra thực hiện hiện nghiêm túc các kết luận của cấp ủy cấp trên về kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng trực thuộc; tổ chức quán triệt, triển khai đến các chi bộ trực thuộc và đảng viên thực hiện Quy định xử lý đảng viên vi phạm số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị, Quy định giám sát trong Đảng số 68-QĐ/TW ngày 01/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn 02 của UBKT Trung ương.

Đại diện Ủy ban kiểm tra Đảng bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam tham luận tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Bộ Nguyễn Ngọc Đông đánh giá cao kết quả thực hiện cũng như nội dung báo cáo của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ. Theo Bí thư Nguyễn Ngọc Đông, các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong năm qua chủ động xây dựng chương trình thực hiện công tác kiểm tra của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp với trọng tâm là đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra có chuyển biến rõ rệt.

Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan TW Trịnh Thị Thanh Hằng phát biểu tại Hội nghị

Bí thư Đảng ủy – Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông nhấn mạnh năm 2018, toàn Đảng bộ đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với tinh thần kiên quyết hơn, nhằm tạo ra một bước chuyển biến mới trên các mặt. Trong bối cảnh đó, vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra và cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng ở các cấp là hết sức quan trọng. Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông đề nghị Ủy ban Kiểm tra các cấp cần rà soát, bổ sung xây dựng Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra. Xây dựng đầy đủ chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của từng đảng bộ, chi bộ và triển khai thực hiện nghiêm túc. Khắc phục các điểm yếu của chính ủy ban kiểm tra và tập trung kiểm tra, giám sát để khắc phục các điểm yếu trong hoạt động của các tổ chức đảng trực thuộc, đặc biệt là cấp chi bộ. Bên cạnh đó, cần tiếp tục nâng cao năng lực trình độ đội ngũ cán bộ kiểm tra; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp thực sự có chất lượng, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ, am hiểu sâu sắc nghiệp vụ công tác Đảng để vừa kiểm tra, vừa hướng dẫn cách khắc phục những thiếu sót và hướng dẫn cách làm đúng đối với tổ chức đảng được kiểm tra, giám sát.

Đối với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ, đồng chí Bí thư đề nghị duy trì nghiêm túc chế độ báo cáo từ ủy ban kiểm tra các đảng bộ cơ sở, đến đảng bộ được giao quyền và từ Ủy ban kiểm tra các đảng bộ trực thuộc đến Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ. Thực hiện tuyên truyền phổ biến kết hợp chặt chẽ với công tác kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa, cảnh tỉnh cán bộ, đảng viên không vi phạm các quy định của Đảng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Thị Thu Hằng, Phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ  đánh giá cao tình hình công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ GTVT.

Theo đồng chí Trịnh Thị Thu Hằng, thời gian qua công tác kiểm tra, giám sát được các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Đảng ủy Khối quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Tổ chức bộ máy làm công tác kiểm tra được củng cố tăng cường, ủy ban kiểm tra các cấp đã có nhiều cố gắng trong tham mưu với cấp ủy công tác kiểm tra giám sát. Chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát của Đảng bộ khối được từng bước nâng cao, trong đó có sự đóng góp đặc biệt của Đảng ủy Ủy ban kiểm tra Bộ GTVT góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, ngăn ngừa vi phạm, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ Đảng viên trong các cơ quan Trung ương.

Tuy nhiên, công tác kiểm tra giám sát trong Đảng ủy Khối vẫn chưa đáp ứng được được yêu cầu của công tác xây dựng Đảng ở các cơ quan Trung ương, còn nhiều cấp ủy chưa coi trọng công tác kiểm tra giám sát, đội ngũ cán bộ và cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy còn chưa thực sự chủ động, nhiều sai phạm còn chưa được phát hiện kịp thời…

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Bộ GTVT Lê Thanh Hà tặng bằng khen
cho các tổ chức đảng trực thuộc có thành tích trong công tác kiểm tra, giám sát

Thay mặt Thường trực Ủy ban Kiểm tra, đồng chí Trịnh Thị Thu Hằng đề nghị Đảng ủy Bộ GTVT cần thực hiện tốt những phương hướng nhiệm vụ đã được đề ra trong báo cáo. Bên cạnh đó, tiếp tục bám sát Nghị quyết số 03 ngày 18/3/2013 của Đảng ủy khối về tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát trong Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương. Cần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy tổ chức Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp. Đồng thời, tích cực củng cố, kiện toàn Ủy ban Kiểm tra, cơ quan Ủy ban Kiểm tra, đối mới, nâng cao chất lượng bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng cho cán bộ kiểm tra. Tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng kết quả công tác kiểm tra, giám sát đặc biệt khi có dấu hiệu vi phạm. Ngoài ra, cần nâng cao chất lượng nghiên cứu, sơ kết, tổng kết thực tiễn về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, tăng cường cơ sở vật chất  phương tiện trong công tác kiểm tra giám sát.

DT

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img