Đảng ủy VATM ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng

Thứ năm, 01/02/2018 14:55 GMT+7

Đồng chí Phạm Việt Dũng, Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) vừa ký ban hành Chương trình Hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng trong toàn Đảng bộ Tổng công ty.

Theo đó, nội dung Chương trình Hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty lần này nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, đưa ra các giải pháp để thực hiện 04 Nghị quyết của Hội nghị TW6 một cách có hiệu quả, cần đặc biệt nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ Tổng công ty về vấn đề đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Từng cán bộ, đảng viên nhất là bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan đơn vị cần gương mẫu, gắn thực hiện có hiệu quả các nghị quyết thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và chỉ đạo tổ chức, thực hiện.

Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc căn cứ Chương trình hành động của Đảng ủy Tổng công ty cần tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết  Trung ương 6 khóa XII của Đảng trong đó tập trung vào các nội dung chính đó là đẩy mạnh công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung nghị quyết đồng bộ, quyết liệt, rộng khắp trong toàn Đảng bộ nhất là các tổ chức đảng ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo còn khó khăn; hai là đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; ba là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng đào tạo, huấn luyện chuyên môn, chuyên ngành; bốn là đề cao tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chính sách dân số tập trung tuyên truyền, quán triệt để thực hiện tốt những nội dung liên quan trong Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”.

Về tổ chức thực hiện, Đảng ủy Tổng công ty yêu cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc cần tổ chức triển khai, thực hiện Chương trình hành động lần này hiệu quả, phù hợp; xây dựng chương trình hành động sát với tình hình cơ quan, đơn vị mình và tổ chức thực hiện có lộ trình, từng nội dung nhiệm vụ cụ thể tổng hợp báo cáo đảng ủy cấp trên theo quy định. Đảng ủy Tổng công ty cũng yêu cầu Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy và các cơ quan tham mưu giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty cần tăng cường kiểm tra, giám sát các đảng bộ, chi bộ nhất là người đứng đầu cấp ủy trong quá trình tổ chức triển khai, thực hiện Chương trình Hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng bảo đảm đúng nội dung, chất lượng và thời gian, tổng hợp báo cáo Đảng ủy Tổng công ty theo quy định.
 

Nguồn: VATM

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img