BCH Trung ương ban bành Quyết định hướng dẫn khung tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ

Thứ tư, 15/11/2017 14:03 GMT+7
Ban Chấp hành Trung ương vừa ban bành Quyết định 99-QĐ/TW về hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Ban Chấp hành Trung ương vừa ban bành Quyết định 99-QĐ/TW về hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Nội dung chi tiết Quyết định này xem tại đây.

 

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img