Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên tuyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018

Thứ hai, 12/02/2018 11:07 GMT+7
Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 57-HD/BTGTW về tuyên tuyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ đăng tải Hướng dẫn này.

Căn cứ Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao; Thông báo Kết luận số 88-KL/TW ngày 18/2/2014 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm 100 năm, trên 100 năm ngày sinh; xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm; xây dựng, công bố phim tài liệu về thân thế sự nghiệp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu; Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định vể tổ chức ngày kỷ niệm; nghỉ thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài; Công văn số 3581-CV/VPTW ngày 23/3/2017 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc tổ chức kỷ nỉệm một số ngày lễ lởn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 2 năm 2017 - 2018, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018.

Mục đích tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, truyền thống lịch sử, văn hóa; bồi dưõng và phát huy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và tạo được không khí phấn khải trong các tầng lớp nhân dân để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối cùa Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã đề ra.

Tổ chức các ngày kỷ niệm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, bảo đảm đúng quy định hiện hành. Việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử cần đa dạng về hình thức và lồng ghép với tuyên truyền triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của đất nước, của ban, bộ, ngành, địa phương.

Nội dung chi tiết Hướng dẫn xem tại đây.

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img