Cơ sở dữ liệu cho xây dựng mô hình hồi quy chẩn đoán kỹ thuật động cơ diesel tàu thủy bằng dao động xoắn

Thứ tư, 03/11/2021 15:25 GMT+7

Đây là nghiên cứu của các tác giả ThS. CAO ĐỨC HẠNH; ThS. PHẠM VĂN NGỌC; PGS. TSKH. ĐỖ ĐỨC LƯU, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Bìa nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) cho mô hình chẩn đoán hồi quy (DRM) bằng dao động xoắn (TVs) dựa trên kế hoạch thử nghiệm (DoE) 2z-k.

Sơ đồ thuật toán chung xây dựng CSDL cho xây dựng DRM

Bài báo xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) cho mô hình chẩn đoán hồi quy (DRM) bằng dao động xoắn (TVs) dựa trên kế hoạch thử nghiệm (DoE) 2z-k. Bộ CSDL thiết kế theo (z-k) nhân tố chính với M= 2(z-k) thí nghiệm cơ sở, z và k là tổng các nhân tố và số nhân tố phụ (liên kết).

Từng thí nghiệm cơ sở được lặp m lần có tính đến nhiễu (sai số) từ vòng quay khai thác của MDE. Trong thực tế, vòng quay khai thác không ổn định, cũng như đo và hiển thị vòng quay có sai số, nên thường chọn sai số tương đối dn = ±5% và dùng trong mô phỏng chẩn đoán, tại vòng quay khai thác cách xa vòng quay cộng hưởng.

Dùng phần mềm tự động tính dao động xoắn (SACTV) đã được xây dựng tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam để mô phỏng CSDL chẩn đoán. Phần mềm xây dựng CSDL phát triển trên nền LabView, sử dụng SACTV cho hệ trục dùng MDE MAN-BW 6S46MCC, trên MV.HR34000 DWT đóng tại nhà máy Phà Rừng.

Bộ CSDL gồm hai ma trận, mỗi ma trận có N = 72 hàng và z=6 cột. Bộ CSDL này tương ứng với DoE có 6 nhân tố chất lượng cháy x = [x1…x6] của 6 xy-lanh, tại chế độ vòng quay: xa cộng hưởng nE = 73 v/phút, được kiểm tra độ đồng nhất theo tiêu chuẩn t-student với 95% - độ tin cậy.

Nguồn: Tạp chí GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)