Thứ năm, ngày 23/03/2023

Triển khai các nghị định của Chính phủ về công tác thống kê

Thứ ba, 01/11/2016 14:14 GMT+7
Triển khai Luật Thống kê số 89/2015/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 23/11/2015, Chính phủ đã ban hành các nghị định về thống kê, bao gồm:

 

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê;

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)