Ban hành Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ GTVT (09/10/2018)

Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 2108/QĐ-BGTVT Ban hành Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ GTVT.

Bộ GTVT công bố sửa đổi thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ (25/09/2017)

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã ký ban hành Quyết định số 2555/QĐ-BGTVT ngày 31/8/2017 về việc công bố sửa đổi thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

Bộ GTVT Công bố sửa đổi, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ (19/09/2017)

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã ký ban hành Quyết định số 2380/QĐ-BGTVT ngày 11/8/2017 về việc công bố sửa đổi, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT.

Bộ GTVT công bố bổ sung, sửa đổi và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ (14/07/2017)

Thứ trưởng Lê Đình Thọ đã ký ban hành Quyết định số 1842/QĐ-BGTVT, ngày 26/6/2017 về việc công bố bổ sung, sửa đổi và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT.

Bộ GTVT công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ (30/06/2017)

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã ký ban hành Quyết định số 1609/QĐ-BGTVT, ngày 01/6/2017 về việc công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT.

Bộ GTVT công bố sửa đổi và thay thế thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ (09/06/2017)

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã ký ban hành Quyết định số 1574/QĐ-BGTVT ngày 30/5/2017 công bố sửa đổi và thay thế thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT.

Bộ GTVT công bố sửa đổi, bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ (16/05/2017)

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã ký Quyết định số 1235/QĐ-BGTVT ngày 28/4/2017 công bố sửa đổi, bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT.

Bộ GTVT công bố bổ sung, sửa đổi và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ (03/04/2017)

Thứ trưởng Lê Đình Thọ đã ký ban hành Quyết định số 3564/QĐ-BGTVT, ngày 15/11/2016 về việc công bố bổ sung, sửa đổi và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

Công bố sửa đổi thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT (30/03/2017)

Thứ trưởng Lê Đình Thọ đã ký ban hành Quyết định số 810/QĐ-BGTVT, ngày 28/3/2017 về việc công bố sửa đổi thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT.

Bộ GTVT công bố sửa đổi thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ (28/02/2017)

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã ký ban hành Quyết định số 416/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2017 công bố sửa đổi thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :