Tổng cục Đường bộ Việt Nam: Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2021

Thứ ba, 09/11/2021 14:49 GMT+7

Đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải đã có buổi làm việc với Tổng cục ĐBVN về công tác cải cách hành chính 10 tháng đầu năm 2021 của Tổng cục.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN, Phan Thị Thu Hiền, xác định CCHC là một trong những yếu tố quyết định sự phát triển của ngành, nên ngay từ những tháng đầu năm 2021, Lãnh đạo Tổng cục luôn chỉ đạo, quán triệt đến Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để nâng cao năng lực quản lý nhà nước của Tổng cục, đồng thời bám sát kế hoạch đã xây dựng để triển khai thực hiện.

Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện CCHC đã thực sự quyết liệt trên tất cả các nội dung, lĩnh vực của công tác CCHC, trong đó chú trọng đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về CCHC, duy trì công tác phân công cán bộ phụ trách công việc rà soát thủ tục hành chính loại bỏ những thủ tục hành chính không còn hiệu lực, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống các văn bản QPPL được thực hiện chủ động, tích cực; chú trọng nâng cao chất lượng của dự thảo văn bản QPPL.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin theo tinh thần Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 về Chính phủ điện tử được quan tâm thực hiện; thường xuyên đôn đốc tập thể, cá nhân có liên quan duy trì việc cập nhật thông tin vào các phần mềm hiện đang quản lý góp phần giảm tải công tác tổng hợp, theo dõi; dữ liệu được quản lý tập trung nên việc khai thác được nhanh chóng, kịp thời, chính xác. 

Đồng thời, thường xuyên rà soát để nâng cấp các dịch vụ hành chính công; đã triển khai thực hiện dịch vụ công mức độ 4 về đổi GPLX do ngành GTVT cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia (giai đoạn thí điểm tại Hà Nội, Hà Nam) theo chỉ đạo của Bộ GTVT; tiếp tục triển khai mở rộng thí điểm tại 12 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương từ ngày 27/9/2021, đảm bảo đúng tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ tại Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. 

Công tác kiểm soát TTHC trong lĩnh vực quản lý nhà nước bảo đảm đúng tiến độ quy định; các TTHC giữa các cơ quan hành chính và nội bộ cơ quan được thực hiện thường xuyên, từng bước cải thiện với mục tiêu đơn giản, thuận lợi, công khai, minh bạch.

Trong năm 2021, công tác cải cách thể chế đạt nhiều kết quả tích cực, Tổng cục đã trình Bộ GTVT 14/14 dự thảo văn bản, trong đó có nhiều dự thảo bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế và đúng quy định của pháp luật theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, nhằm nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp, như: Dự thảo Nghị định quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải nội bộ bằng xe ô tô; Dự thảo Nghị định quy định về trình tự, thủ tục cấp các loại giấy phép cho đơn vị kinh doanh vận tải và phương tiện hoạt động vận chuyển đường bộ qua lại biên giới; Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ và đường sắt; Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (Tờ trình số 117/TTr-TCĐBVN ngày 26/8/2021); Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải  bằng  xe  ô tô  và  Nghị  định  số 42/2020/NĐ-CP  ngày  08/04/2020 quy  định  về  Danh  mục  hàng  hóa nguy  hiểm,  vận  chuyển  hàng  hóa nguy  hiểm  bằng  phương  tiện  giao thông  cơ  giới  đường  bộ  và  vận chuyển  hàng  hóa  nguy  hiểm  trên đường thủy nội địa; Dự thảo Thông tư ban hành định mức bảo dưỡng thường xuyên quốc lộ và đường cao tốc.…

Công tác kiểm tra, rà soát, theo dõi tình hình thi hành pháp luật; công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị cũng được quan tâm. Tổng cục đã thực hiện rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật và đăng ký thời hạn sửa đổi với các VBQPPL trong lĩnh vực GTVT; Tổng cục ĐBVN đề nghị rà soát, bổ sung kiến nghị sửa đổi một số nội dung liên quan đến phí sát hạch lái xe, giấy khám sức khỏe lái xe, về quyền hạn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền…; Tổng cục ĐBVN đề nghị bổ sung, đăng ký đưa vào chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ GTVT và xây dựng theo quy trình tại Thông tư số 21/2016/TT-BGTVT, không đưa vào báo cáo, thực hiện theo quy trình triển khai thực hiện Nghị quyết 66/NQ-CP…

Công tác cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ theo hướng bảo đảm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; quán triệt Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC; Công khai, minh bạch các TTHC trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ theo đúng quy định; Phối hợp với các cơ quan của Bộ GTVT và đơn vị liên quan rà soát, nâng cấp dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực cấp phép vận tải và an toàn giao thông; Rà soát các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải theo yêu cầu của Nghị quyết số 68/NQ-CP; rà soát thủ tục hành chính không phát sinh hồ sơ để đề nghị không thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Việc cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cũng được thực hiện hiệu quả, đảm bảo tinh gọn, hợp lý; chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức, đơn vị được xác định, phân công cụ thể. Tính từ thời điểm thực hiện Nghị quyết 18, 19 đến nay, Tổng cục đã giảm được 12 đầu mối hành chính và 5 đầu mối sự nghiệp. Trong năm 2021, Tổng cục đã xây dựng, trình Bộ GTVT đề án sắp xếp bộ máy, tổ chức và số lượng cấp phó theo Nghị định 101/2020/NĐ-CP và Nghị định 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ; thực hiện sắp xếp tổ chức các Chi cục QLĐB trực thuộc theo Quyết định số 794/QĐ-BGTVT ngày 04/5/2021 phê duyệt phương án sắp xếp tổ chức bộ máy của Tổng cục ĐBVN của Bộ GTVT. Triển khai thực hiện Quyết định số 360/QĐ-BGTVT ngày 11/3/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc quy định số lượng cấp phó tại các cơ quan, đơn vị thuộc: Tổng cục đã triển khai thực hiện quy định về số lượng cấp phó theo Nghị định 101/2020/NĐ-CP và Nghị định 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ do đó đã đảm bảo số lượng cấp phó theo Quyết định số 360/QĐ-BGTVT. Đến nay, đội ngũ công chức, viên chức của Tổng cục được sắp xếp, bố trí theo vị trí việc làm, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Phó Tổng cục trưởng Phan Thị Thu Hiền báo cáo

công tác cải cách hành chính 10 tháng đầu năm của Tổng cục ĐBVN.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những khó khăn, vướng mắc như: việc triển khai dịch vụ công mức độ 4 đối với thủ tục đổi GPLX do ngành GTVT cấp theo chỉ đạo của Chính phủ đến nay chưa phát huy hiệu quả, do thiếu sự đồng bộ với dữ liệu sức khỏe của người lái xe (Bộ Y tế).  

Hiện nay, Tổng cục ĐBVN đã trình Bộ GTVT phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Xây dựng Hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước của Tổng cục ĐBVN” sử dụng vốn đầu tư trung hạn 2021-2025 với tổng mức đầu tư khoảng 64,0 tỷ đồng; đến nay Tổng cục chưa được phê duyệt Dự án.

Để tiếp tục cải thiện và nâng cao Chỉ số CCHC nhằm phục vụ tốt hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp, Tổng cục đề nghị Bộ GTVT xem xét, bố trí kinh phí để thực hiện điều chỉnh, sửa đổi phần mềm DVC 4 cấp, đổi GPLX QT đảm bảo người dân thanh toán được trên Cổng dịch vụ công quốc gia; thuê dịch vụ CNTT triển khai hệ thống DVC trực tuyến mức độ 4 đổi Giấy phép lái xe toàn quốc trên Cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2022 theo Quyết định 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 khi Bộ Giao thông vận tải giao nhiệm vụ.

Tổng cục ĐBVN đã hoàn thành việc nâng cấp CSDL hệ thống quản lý tài sản đường bộ VRAM, quản lý tình trạng mặt đường PMS, quản lý cầu VBMS, hệ thống quản lý người điều khiển phương tiện (Giấy phép lái xe), hệ thống quản lý phương tiện kinh doanh vận tải (giám sát hành trình) sẵn sàng chia sẻ, kết nối với Trục CSDL dùng chung LGSP Bộ GTVT. Đề nghị Bộ GTVT sớm hướng dẫn lộ trình kết nối các Hệ thống CSDL với trục CSDL dùng chung Bộ GTVT.

Việc triển khai dịch vụ công mức độ 4 cần kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành; dữ liệu GPLX vi phạm của Bộ Công an, dữ liệu giấy khám sức khỏe của các cơ sở y tế trên toàn quốc của Bộ Y tế, do vậy kính đề nghị Bộ GTVT có ý kiến với các Bộ để triển khai kết nối CSDL. Đề nghị Bộ GTVT nghiên cứu xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển kinh tế số trong ngành GTVT.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đánh giá cao công tác cải cách hành chính tại Tổng cục được triển khai nghiêm túc, đạt nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực và triển khai có trọng tâm, trọng điểm tập trung vào lĩnh vực thể chế, các thủ tục hành chính theo hướng đẩy mạnh ứng dụng CNTT. Sự tiến bộ này được thể hiện qua việc những số liệu đã nêu trong báo cáo. Ngoài ra, công tác cải cách thể chế, tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng được đơn vị quan tâm thực hiện. Lĩnh vực cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính mang lại hiệu quả. Bộ phận một cửa thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC bảo đảm nhanh gọn, rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định. Công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật do ngành tham mưu tuân thủ đúng quy trình, đã thể chế hoá kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC tại Tổng cục vẫn còn một số mặt chưa được như: Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong việc giải quyết TTHC hiệu quả chưa cao vì khả năng tiếp cận thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin của người dân còn hạn chế, các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý có văn bản ban hành chậm, thường xuyên thay đổi quy định TTHC, dẫn đến việc rà soát, công bố lại mất nhiều thời gian và đôi lúc thiếu kịp thời.

Để tiếp tục cải thiện và nâng cao Chỉ số CCHC nhằm phục vụ tốt hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp, thời gian tới đề nghị Tổng cục tiếp tục thực hiện kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2021 đảm bảo hiệu quả, tiến độ. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo gắn vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tại các phòng, ban, đơn vị với công tác công tác hành chính, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện công tác hành chính, kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính. Trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt là việc đẩy mạnh xây dựng chính phủ điện tử theo chỉ đạo của Thủ tưởng Chính phủ và Bộ GTVT.

Nguồn: Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)