Kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành Giao thông vận tải

Thứ tư, 10/11/2021 13:38 GMT+7
Bộ trưởng Nguyễn văn Thể vừa ký ban hành Quyết định số 1930/QĐ-BGTVT Kiện toàn và đổi tên “Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Bộ Giao thông vận tải” thành “Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành Giao thông vận tải”

Theo đó, Trưởng ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành Giao thông vận tải là Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Thứ trưởng phụ trách về công nghệ thông tin giữ chức Phó Trưởng ban thường trực. Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin giữ vai trò Phó Trưởng ban đồng thời là Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo

Theo Quyết định nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là: Nghiên cứu, đề xuất với Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) chỉ đạo, phối hợp thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách để thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số trong ngành giao thông vận tải, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số của Bộ, kinh tế số, xã hội số; Cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án liên quan đến chuyển đổi số; xây dựng phát triển Bộ điện tử, Bộ số, kinh tế số thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT.

- Giúp Bộ trưởng Bộ GTVT chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Bộ điện tử, Bộ số, kinh tế số;

- Giúp Bộ trưởng Bộ GTVT điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, kế hoạch, dự án, giải pháp có liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Bộ điện tử, Bộ số, kinh tế số; điều phối, đôn đốc chung việc triển khai Chương trình Chuyển đối số Bộ GTVT. Sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về chuyển đổi số; xây dựng Bộ điện tử, Bộ số, kinh tế số Bộ GTVT.

- Chỉ đạo triển khai Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành GTVT, tập trung đối với lĩnh vực đường bộ” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 30/6/2020.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Quyết định cũng yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng ban có trách nhiệm ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo. Trưởng ban, Phó trưởng ban sử dụng con dấu của Bộ GTVT; các Ủy viên được sử dụng con dấu, tổ chức bộ máy, nhân sự đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Giao Trung tâm Công nghệ thông tin làm nhiệm vụ thường trực của Ban Chỉ đạo.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (10/11/2021) và thay thế Quyết định số 1342/QĐ-BGTVT ngày 09/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Bộ GTVT.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)