Tiếp tục tập trung chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực để thực hiện Chương trình Chuyển đổi số Bộ GTVT

Thứ ba, 10/05/2022 15:31 GMT+7

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể vừa ký Văn bản số 4507/BGTVT-TTCNTT gửi các đơn vị trực thuộc Bộ yêu cầu tiếp tục tập trung chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực để thực hiện Chương trình Chuyển đổi số Bộ GTVT trong 8 tháng còn lại của năm 2022.

Theo Bộ trưởng Nguyễn văn Thể, việc triển khai xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) trong thời gian qua đã đạt được một số kết quả nhất định. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đã tập trung triển khai các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, thực hiện hiệu quả các hệ thống đổi mới phương thức, lề lối làm việc, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; bước đầu hình thành dữ liệu số ngành GTVT, góp phần đổi mới phương thức quản lý hiện đại, phục vụ người dân và doanh nghiệp; đặc biệt là sự chuyển biến trong nhận thức, sự tích cực, chủ động của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần vào kết quả chung của Bộ.

Năm 2022 là năm quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch giai đoạn 2021-2025, do đó Bộ trưởng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm trong công tác xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cần ưu tiên thực hiện; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của của đơn vị đã được quy định trong các Chương trình, Kế hoạch xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ GTVT. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về Chính phủ điện tử, chuyển đổi số tới toàn thể cán bộ, người lao động; duy trì việc thảo luận nội dung về xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số trong các cuộc họp giao ban định kỳ của đơn vị. Tổ chức triển khai đầy đủ các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng, cụ thể là phần mềm nội bộ do đơn vị chuyên nghiệp phát triển, tuân thủ theo quy trình khung phát triển phần mềm an toàn; hệ thống thông tin triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ. Xây dựng và triển khai Hệ thống hội nghị truyền hình đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối theo hướng dẫn tại của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Văn bản số 2558/BTTTT-CBĐTW ngày 02/8/2019. Rà soát, đánh giá hiện trạng và phối hợp với Trung tâm CNTT triển khai triển khai xây dựng Mạng truyền dẫn diện rộng (mạng WAN) của Bộ GTVT, kết nối với mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục quản lý chuyên ngành phải hoàn thành tất cả các chỉ tiêu về xây dựng Chính phủ điện tử được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 và các Quyết định của Bộ GTVT năm 2022. Tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 178/QĐ-BGTVT ngày 28/01/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cơ sở dữ liệu (CSDL) nền tảng dùng chung, phấn đấu đến hết năm 2022, hoàn thành xây dựng các CSDL phương tiện, người điều khiển phương tiện và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực GTVT và cơ bản hoàn thành CSDL kết cấu hạ tầng giao thông. 

Đối với các Vụ tham mưu trực thuộc Bộ, Bộ trưởng yêu cầu , căn cứ theo phạm vi, chức năng, nhiệm vụ các Vụ: Kết cấu hạ tầng giao thông, Vận tải, An toàn giao thông chủ động tham mưu Bộ chỉ đạo Tổng cục, các Cục trong xây dựng các CSDL về kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện, người điều khiển phương tiện phục vụ công tác quản lý, điều hành. Tham mưu, đề xuất Bộ xem xét bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật quy định về trách nhiệm, kinh phí trong cập nhật và duy trì các CSDL nền tảng dùng chung. Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Vụ Tài chính tham mưu Bộ GTVT ưu tiên bố trí kinh phí, đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo chương trình xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số Bộ GTVT. Văn phòng Bộ cần đẩy mạnh triển khai các phần mềm theo dõi, quản lý tình hình thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ giao, chương trình xây dựng Đề án, trả lời kiến nghị cử tri... Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin triển khai Hệ thống thông tin phục vụ quản lý, điều hành (IOC) của Bộ GTVT. Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa cơ quan Bộ GTVT từ ngày 01/6/2022.

Bộ trưởng cũng giao Trung tâm Công nghệ thông tin là cơ quan đầu mối đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số Bộ GTVT. Kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để xem xét, giải quyết.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)