Ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” của Bộ GTVT

Thứ hai, 14/11/2022 14:27 GMT+7
Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 1486/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” của Bộ GTVT.

Theo đó, Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” của Bộ Giao thông vận tải (sau đây gọi tắt là Kế hoạch) với những nội dung chính sau đây:

Quán triệt, triển khai kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cơ quan quản lý nhà nước trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận pháp luật, đặc biệt là đối tượng đặc thù, trẻ em, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Xác định tiếp cận pháp luật không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm chủ động của mỗi người dân để bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, thực hiện nghĩa vụ của mình theo quy định pháp luật.

Kế hoạch nhằm xây dựng, tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc bảo đảm, hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tuân theo pháp luật, sử dụng pháp luật của người dân để thực hiện quyền, bảo vệ lợi ích hợp pháp, hình thành thói quen, văn hóa sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Cụ thể: Hoàn thành việc rà soát, đề xuất chính sách, thể chế liên quan đến tiếp cận pháp luật của người dân bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, khả thi, phù hợp với từng giai đoạn; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thói quen tìm hiểu, sử dụng và tuân theo pháp luật của người dân, đặc biệt là đối tượng đặc thù, trẻ em, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; Đảm bảo các điều kiện để thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận pháp luật.

Quyết định này triển khai thực hiện đề án Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân của Bộ Giao thông vận tải. Thời gian thực hiện từ năm 2023 - 2030.

Đề án nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hình thành thói quen tìm hiểu, sử dụng và tuân theo pháp luật về giao thông vận tải của người dân; Nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật về giao thông vận tải của các đối tượng đặc thù, trẻ em, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hỗ trợ thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông vận tải; Bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, các phương tiện, thiết bị phục vụ để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, các chương trình, đề án được giao...

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Toàn văn Quyết định xem Tại đây!

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)