Triển khai kết luận của Ban Bí thư về Bình đẳng giới

Thứ năm, 18/02/2016 13:07 GMT+7
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 178/QĐ-TTg "Ban hành Kế hoạch triển khai Thông báo kết luận số 196-TB/TW ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Ban Bí thư về Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới”.
Theo đó, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục quán triệt, làm chuyển biến nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; Tăng cường tham mưu việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật; Đẩy mạnh việc thực hiện tốt các chủ trương về tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia quản lý, lãnh đạo; Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; các chính sách đặc thù đối với phụ nữ vùng cao, vùng sâu, biên giới, hải đảo, phụ nữ là người dân tộc thiểu số; hoàn thiện và triển khai các giải pháp nhằm giảm thiểu bạo lực, buôn bán phụ nữ và trẻ em gái, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và hôn nhân có yếu tố nước ngoài không lành mạnh; Tiếp tục kiện toàn và nâng cao năng lực của cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới, tổ chức liên ngành vì sự tiến bộ của phụ nữ từ trung ương đến địa phương. Bố trí nguồn lực cho hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ nhằm đảm bảo thực hiện thành công các mục tiêu bình đẳng giới; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.
 
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình: Tiếp tục tổ chức chỉ đạo triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ; Xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông về bình đẳng giới trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân; Bố trí kinh phí, đồng thời chủ động, tích cực huy động các nguồn lực khác để đảm bảo triển khai hiệu quả công tác này.
Chi tiết xem tại đây.
DT

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img