Trách nhiệm tiếp công dân định kỳ của thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước (06/02/2020)

Công tác tiếp công dân định kỳ của thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước (HCNN) trong thời gian gần đây mặc dù đã có những chuyển biến tích cực, song cũng bộc lộ những hạn chế dẫn đến tình trạng nhiều vụ việc công dân đã khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương. Do vậy, cần có những giải pháp, kiến nghị cụ thể nhằm nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân định kỳ của thủ trưởng các cơ quan HCNN, đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật.

Bàn về việc xem xét, giải quyết lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật (24/10/2018)

Trong những năm qua, vấn đề xem xét, giải quyết lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật được điều chỉnh trong nhiều văn bản pháp luật. Đây là một trong những chế định pháp luật thể hiện bản chất tốt đẹp của Nhà nước ta, Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Bàn về mô hình tổ chức tiếp công dân hiện nay ở Việt Nam và một số kiến nghị (26/03/2018)

Luật Tiếp công dân năm 2013 là văn bản có giá trị pháp lý cao nhất từ trước đến nay quy định một cách đầy đủ và toàn diện nhất về mô hình tổ chức tiếp công dân ở Việt Nam, qua đó nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân tại các Bộ, ngành, địa phương.

Những vấn đề đặt ra trong việc xử lý hành vi vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính (22/03/2018)

Theo quy định của Luật Khiếu nại 2011, giải quyết khiếu nại là việc thụ lý, xác minh, kết luận và ra quyết định giải quyết khiếu nại . Căn cứ vào khái niệm nêu trên thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại bao gồm người thực hiện nhiệm vụ thụ lý, xác minh, kết luận và ban hành quyết định giải quyết khiếu nại. Vì vậy, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại ngoài chủ thể theo quy định của Luật Khiếu nại, còn bao gồm cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp việc trong việc thụ lý, xác minh, kết luận và ra quyết định giải quyết. Mỗi chủ thể này tham gia vào một công đoạn khác nhau theo chức năng, nhiệm vụ và sự phân công của Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước.

Một số điểm mới về giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực lao động (13/03/2018)

Ngày 27/02/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 24/2018/NĐ-CP quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động. Theo đó, một số điểm mới có thể thấy trong Nghị định này là:

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại, khi vừa có đơn khiếu nại vừa có đơn khởi kiện vụ án hành chính... (28/02/2018)

Câu hỏi: Xin cho biết, trường hợp một người trong cùng một thời điểm vừa có đơn khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, vừa có đơn khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án có thẩm quyền thì việc xác định thẩm quyền giải quyết tranh chấp hành chính trong trường hợp này được pháp luật hiện hành quy định như thế nào?

Nâng cao hiệu quả công tác giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo hành chính ở nước ta (28/02/2018)

Khiếu nại, tố cáo là quyền cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp, là công cụ pháp lý để công dân bảo vệ quyền và lợi ích của mình khi bị xâm phạm. Đồng thời, khiếu nại, tố cáo là một kênh thông tin khách quan phản ánh việc thực thi quyền lực của bộ máy nhà nước, phản ánh tình hình thực hiện công vụ của cán bộ, công chức.

Tài liệu: Hướng dẫn “ nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng” của Bộ Giao thông vận tải năm 2016 (26/08/2016)

Với mục tiêu nhằm nâng cao kiến thức pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Bộ. Trong hai ngày 14 và 15 tháng 7 năm 2016, Bộ Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng cho các cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị trực thuộc Bộ.

Trang:
Tìm theo ngày :