Nội dung cơ bản của Nghị định số 31/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo năm 2018 (04/07/2019)

Kể từ ngày 28/5/2019, Nghị định số 31/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo năm 2018 do Chính phủ ban hành ngày 10/4/2019 chính thức có hiệu lực. Nghị định số 31/2019/NĐ-CP (sau đây gọi là Nghị định 31) thay thế cho Nghị định số 76/2012/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 03/10/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo năm 2011.

Bàn về việc xem xét, giải quyết lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật (24/10/2018)

Trong những năm qua, vấn đề xem xét, giải quyết lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật được điều chỉnh trong nhiều văn bản pháp luật. Đây là một trong những chế định pháp luật thể hiện bản chất tốt đẹp của Nhà nước ta, Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Giới thiệu Luật Tố cáo năm 2018 (13/08/2018)

Luật Tố cáo năm 2018 tiếp tục kế thừa quy định của Luật Tố cáo năm 2011 về phạm vi điều chỉnh, trong đó quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đôi với 02 nhóm hành vi vi phạm pháp luật: (1) tố cáo hành vi vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; (2) tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực.

Tài liệu: Hướng dẫn “ nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng” của Bộ Giao thông vận tải năm 2016 (26/08/2016)

Với mục tiêu nhằm nâng cao kiến thức pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Bộ. Trong hai ngày 14 và 15 tháng 7 năm 2016, Bộ Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng cho các cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị trực thuộc Bộ.

Trang:
Tìm theo ngày :